Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Långsiktig prognos av återbäringar från sidoöverenskommelser - slutrapport november 2022

TLV har regeringens uppdrag enligt regleringsbrevet (S2021/08111) att utveckla prognosen av besparingar från sidoöverenskommelser med syfte att som komplement till Socialstyrelsens prognos av läkemedelskostnader bidra till en samlad bild över läkemedelskostnaderna.

TLV:s prognos ska tillsammans med Socialstyrelsens prognos utgöra underlag för att fördela återbäring mellan staten och regionerna, inom ramen för den överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. som tecknas mellan staten och SKR. I delredovisningen av uppdraget i april 2022 utreddes de grundläggande förutsättningarna för att kunna göra en längre prognos av återbäringen från sidoöverenskommelserna.Föreliggande rapport, som utgör slutrapporten inom regeringsuppdraget, beskriver metoder för och resultat av den föreslagna utvecklade prognosen för år 2022–2025, samt belyser eventuella konsekvenser i form av ändrade beteenden hos aktörer på läkemedelsmarknaden.

Sidinformation