Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prognos av besparingar från sidoöverenskommelser 2024–2027

TLV har regeringens uppdrag (S2023/03257 (delvis)) att löpande följa upp, prognostisera och redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel.

TLV prognostiserar i föreliggande prognos, juniprognosen 2024, återbäringen för 2024 till 3,87 miljarder kronor, vilket motsvarar en uppjustering med strax över två procent jämfört med prognos som publicerades i november 2023. För 2025 prognostiseras återbäringen till 4,21 miljarder kronor (+4 procent sedan novemberprognosen). Vidare prognostiseras återbäringen 2026 till 4,45 miljarder samt 2027 till 4,69 miljarder.

Uppjusteringen jämfört med tidigare prognos beror främst på tre beslut om utökad subvention som höjer förväntningarna på antal behandlade patienter under prognosperioden. I rapporten finns även en regional fördelning av prognostiserad återbäring för 2024 och 2025.

Inför 2024 omformades systemet kring statsbidraget gällande regionernas kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. Nytt i överenskommelsen för 2024 är att både Socialstyrelsens läkemedelsförsäljningsprognos och TLV:s återbäringsprognos utgör grunden för ett nettostatsbidrag där statens del av återbäringen på förhand beaktats via återbäringsprognosen. TLV har som en följd fått i uppdrag att prognostisera återbäringen för helåret 2024 samt ytterligare tre år. Återbäringsprognos från november 2023 utgjorde TLV:s del av underlaget för nettostatsbidraget 2024.

TLV:s kommande återbäringsprognos för 2025 som publiceras i november 2024 kommer att vara ett underlag för den kommande statsbidragsöverenskommelsen om statsbidraget för läkemedelsförmånerna.

Sidinformation