Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljande analys av takprishöjningar för antibiotika under 2023

I den här delrapporten redovisar TLV vilka förpackningsstorleksgrupper med antibiotika som har fått ta del av takprishöjningar under 2023. Den beskriver också hur tillgången, prissättningen och konkurrensen har utvecklats hittills i de förpackningsstorleksgrupper som fått ett höjt takpris.

Regeringen beslutade i juni 2023 (S2023/02105) att ge TLV i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av takprissystemet avseende reglering för antibiotika. Analysen ska belysa behovet av anpassningar för att stärka tillgången till antibiotika inom periodens vara-systemet. Resultaten ska därefter ligga till grund för beslut om eventuella ytterligare åtgärder, inom ramen för TLV:s takprisöversyn, för att stärka tillgången till äldre antibiotika. TLV ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast 31 december 2024.

Sidinformation