Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljning av apoteksmarknaden 2016

TLV följer utvecklingen på apoteksmarknaden i syfte att säkerställa att förutsättningarna finns för att nå de mål som riksdagen har beslutat. Uppföljningen sker mot bakgrund av myndighetens uppdrag att fastställa apotekens handelsmarginal för förmånsberättigade läkemedel och andra varor.

TLV har under 2014 och 2015 genomfört en översyn av handelsmarginalen och har publicerat fyra delrapporter och en slutrapport, se länkar i menyn till vänster. Översynen behandlade lönsamheten på apoteksmarknaden och det offentligas behov av läkemedel och service på apotek samt apotekens arbete i relation till dessa mål. TLV fastlade i slutrapporten att myndigheten planerar genomföra en årlig uppföljning av tillgänglighet, service, lönsamhet och annan försäljningsstatistik.

I rapporten presenteras den första uppföljningen av tillgänglighet, service, lönsamhet och annan försäljningsstatistik sedan TLV:s översyn av apotekens handelsmarginal 2014-2015. Rapporten innehåller även en bedömning om framtida marknadsutveckling.

TLV:s uppdaterade prognos för apoteksmarknaden 2016–2018 visar på fortsatt marknadstillväxt och ökat bruttoresultat. Nyetableringar av apotek visar att apoteksaktörerna ser fortsatta möjligheter på den svenska apoteksmarknaden.

Den reglerade handelsmarginalen för läkemedel som TLV beslutar om, inklusive apotekens intjäning från parallellhandlade läkemedel inom förmånen, bedöms utgöra cirka 47 procent av apotekens totala bruttoresultat 2015 (55 procent 2013). Övriga 53 procent av apotekens bruttoresultat utgörs av intjäning från handelsvaror, receptfria läkemedel och läkemedel utanför förmånen.

Fler apotek, ökat öppethållande och ökad e-handel

Fler apotek och ökat öppethållande har lett till att det är möjligt att få tillgång till farmaceutisk rådgivning och läkemedel en större del av dygnet och på fler platser än tidigare. Medianapoteket hade öppet 51,5 timmar per vecka i maj 2016, jämfört med 49,5 timmar per vecka i november 2011.

Det är såväl apotekskedjor som enskilda aktörer som etablerat nya apotek sedan översynen 2015. Sedan omregleringen har dock drygt 96 procent av apoteken öppnat inom fyra kilometer från ett redan befintligt apotek, vilket inte bidragit till en bredare geografisk tillgänglighet.

Samtliga större apoteksaktörer har nu e-handelslösningar i drift, vilket bidrar till att driva på försäljningsutvecklingen via den distributionskanalen. Enligt Apoteket AB:s niomånadersrapport 2016 uppskattas e-handelns andel ha ökat till sex procent av apoteksmarknaden. TLV ser ett behov av mer detaljerad datauppföljning för att bättre kunna analysera e-handelns betydelse för den geografiska tillgängligheten.

TLV kommer löpande följa apoteksmarknadens utveckling

I det fortsatta arbetet är en fortsatt god och öppen dialog med apoteksaktörerna central för att kunna följa utvecklingen på marknaden och bedöma effekterna olika beslut som påverkar apotekens resultatutveckling.

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 augusti 2022