Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nordiskt samarbete för utvärdering av läkemedel

FINOSE samarbetet startade 2018 på initiativ av HTA-myndigheterna i Finland, Norge och Sverige. Samarbetet utökades till att omfatta Danmark 2023 och Island 2024. I och med att FINOSE-gruppen utökats bytte FINOSE namn till Joint Nordic HTA-Bodies, (JNHB) i juni 2024.

Samarbetet innebär att myndigheterna genomför gemensamma utvärderingar av läkemedel. Arbetet omfattar en utvärdering av det nya läkemedlets behandlingseffekt jämfört med nuvarande läkemedels behandlingseffekt, det vill säga den relativa effekten, samt en hälsoekonomisk bedömning. Beslut om pris och subvention samt rekommendationer för användning fattas på nationell nivå i respektive land. Genom att arbeta tillsammans och dela kunskap strävar vi efter att producera bedömningsrapporter av hög kvalitet som ger ett gediget stöd för de nationella besluten.

Syftet med samarbetet är att stödja jämlik tillgång till läkemedel för patienter i de nordiska länderna. Genom kunskapsdelning arbetar vi för att minska skillnaderna i metoder och evidenskrav mellan de nordiska HTA-organisationerna. Ytterligare målsättningar är att öka effektiviteten i utvärderingsarbetet och att minska den administrativa bördan för industrin.

Grunden för samarbetet beskrivs i ett samförståndsavtal som undertecknades i april 2024 av de samarbetande HTA-organisationerna;

  • Danska Medicinrådet (DMC),
  • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea),
  • Landspitali- The National University Hospital of Iceland,
  • Norska läkemedelsverket (NOMA) och
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i Sverige.
JNHB-logotyp

JNHB utvärderar läkemedel inom alla sjukdomsområden och fokuserar främst på klinikläkemedel. En förutsättning för gemensam nordisk utvärdering är att det föreligger en liknande behandlingspraxis inom de nordiska länderna för det aktuella terapiområdet.

Mer information om JNHB finns på www.jnhtabodies.org Länk till annan webbplats..

JNHB-teamet kan nås via contact@jnhtabodies.org

*HTA: Health Technology Assessment (Utvärdering av medicinska metoder)

Sidinformation


Senast uppdaterad
7 november 2022