Referensprislista

TLV beslutar om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Det är exempelvis fyllningar, rotbehandlingar och kronor.

Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor. Se mer information om tandvårdsstödet i länk i vänster meny.

Du hittar referensprislistan tillsammans med en beskrivning av vilka material respektive referenspris beräknas på under ”Relaterad information”. Nuvarande referenspriser gäller sedan den 15 januari 2022.

Referenspriserna hittar du även i bilaga 2 i föreskriften HSLF-FS 2021:37. Du hittar den via länken "Föreskrift om tandvårdsstödet" i menyn.

En ny föreskrift, HSLF-FS 2022:26, har beslutats och träder i kraft den 15 januari 2023. I denna hittar du även de kommande referenspriserna. Se under ”Relaterad information”.

Lättare att jämföra priser

Det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det innebär att varje tandläkare och tandhygienist kan ta vilket pris de vill för den tandvård de utför under förutsättning att priset är skäligt med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt.

Referenspriserna gör det lättare för dig som patient att jämföra priser på tandvård. Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling kan vara och tar hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt arbete och material.

Två referenspriser

Det finns två referenspriser för många åtgärder i referensprislistan; ett för allmäntandvård och ett för specialisttandvård.

Referenspriset för specialisttandvård kan bara tillämpas när en patient är remitterad för behandling inom ett visst specialistområde till tandläkare med bevis om specialistkompetens inom berört specialistområde. Om förutsättningarna för att tillämpa referenspris för specialisttandvård inte är uppfyllda (se 5 § i föreskriften) tillämpas det vanliga referenspriset även om vården utförs av tandläkare med specialistkompetens.

Materialet påverkar priset

I en del tandvårdsåtgärder har materialet stor påverkan på priset. Referenspriserna är beräknade utifrån att ett visst material används vid behandlingen. Detta ska vara det mest kostnadseffektiva materialet avseende kvalitet och hållbarhet. Beskrivning av vilka material som respektive referenspris beräknats på hittar du i den referensprislista du kan ladda ned i Excel-eller PDF-format under ”Relaterad information”. Andra material än det referenspriset beräknas på kan påverka vårdgivarens pris.

Mer information

Du hittar mer information om tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet för tandvård på Försäkringskassans webbplats.

På webbplatsen 1177 hittar du allmän information om tandvård och de olika ersättningssystemen.

Senast uppdaterad 05 juli 2022