Innehållet på sidan:

Ersättningssystem för tandvård

Riksdag och regering beslutar om de övergripande reglerna för vem som ska få vilken ersättning för tandvård. Därutöver sköter staten det statliga tandvårdsstödet med hjälp av flera myndigheter. Förutom det statliga tandvårdsstödet finansierar landstingen ytterligare stöd för vissa patientgrupper.

Ersättning från staten

TLV beslutar om reglerna för högkostnadsskyddet och Socialstyrelsen om det särskilda tandvårdsbidraget. Försäkringskassan betalar ut det statliga tandvårdsstödet.

Det statliga tandvårdsstödet består av:

  • allmänt tandvårdsbidrag (ATB) - 150 eller 300 kronor per år, beroende på ålder,
  • särskilt tandvårdsbidrag (STB) - förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna,
  • högkostnadsskydd - vid omfattande behandlingar behöver patienter bara betala en del av kostnaden själv. Staten betalar då en del av den totala kostnaden.

Ersättning från landstingen

Landstingen ger stöd till följande grupper i form av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift:

  • Personer som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
  • Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser eller som omfattas av LSS
  • Personer som behöver tandvård som led i sjukdomsbehandling
  • Personer som får viss oralkirurgisk behandling

Asylsökande och papperslösa flyktingar har rätt till akut tandvård. De betalar 50 kronor i patientavgift per besök.

Alla barn och ungdomar har fri tandvård till och med det år de fyller 21, i vissa landsting/regioner längre.

Ersättningssystem för vuxentandvård

Ersättningssystem för tandvård till vuxna

TLV beslutar om reglerna för högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet.