Innehållet på sidan:

Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till TLV. Här finns de regeringsuppdrag som TLV har och som vi ska redovisa till regeringen.

Medicinteknikuppdraget

Vi ska, i form av en försöksverksamhet, genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Avsikten med de hälsoekonomiska bedömningarna är att landstingen ska få ett bättre underlag för sina beslut. Inom uppdraget fattar vi inga beslut om de medicintekniska produkterna ska ingå i högkostnadsskyddet.

Klinikläkemedelsuppdraget

Vi ska fortsätta verksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården. Inom ramen för uppdraget fattar vi inga beslut, utan tar fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag på uppdrag av NT-rådet. NT-rådet har till uppgift att värdera nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. Uppdraget ska redovisas i vår årsredovisning.

Uppföljning av läkemedelskostnader

Vi ska löpande följa den överenskommelse som regeringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen i syfte att säkerställa att priserna på läkemedel sänks på ett sätt som motsvarar den överenskomna besparingen. Mer om vad vi gör inom uppdraget finns via länken "Prissänkning enligt 15-årsregeln" under "Relaterade länkar" till höger på sidan.

Vi ska även redovisa de besparingar som myndigheten genererar genom att utveckla den värdebaserade prissättningen. Se länken " Utveckla värdebaserad prissättning av läkemedel" och "Uppföljning av läkemedelskostnader" höger på sidan.

Prisjämförelsetjänst för tandvård

Vi ska, i samråd med Försäkringskassan, Folktandvården, Privatandläkarna och Sveriges Kommuner och Landsting, etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Vi har sedan tidigare presenterat två rapporter om uppdraget, se länk under ”Relaterade länkar” till höger på sidan.

Tillgänglighet till antibiotika

Vi samverkar med Folkhälsomyndigheten i deras uppdrag att ta fram förslag för hur essentiella antibiotika kan göras tillgängliga i Sverige samtidigt som risken för resistensutveckling minimeras. En första delrapport angående Läkemedelsindustrins förslag till ny ersättningsmodell har presenterats, se relaterad länk till höger på sidan. Under "Externa länkar" hittar du även en länk till Folkhälsomyndighetens sida om uppdraget.

Producentoberoende information om biosimilarer

TLV ska tillsammans med Läkemedelsverket, utifrån sina respektive verksamhetsområden, ta fram kunskapsunderlag till vården rörande biosimilarer och hur de kan användas på bästa sätt i vården.

Moderna beredskapsjobb och praktikplatser

TLV ska, i likhet med andra myndigheter inom staten, bidra med praktikplatser och anställningar för flera olika grupper som behöver stöd via Arbetsförmedlingen.

Behandlingseffekt i klinisk vardag

TLV ska genomföra två pilotstudier i syfte att förbättra överförbarheten av data från randomiserade kliniska studier till uppföljning av läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag och bidra till bättre bedömningar av läkemedels kostnadseffektivitet över tid.

Uppföljning av cancerläkemedel

TLV ska i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra en pilot i syfte att utveckla ett kvalitetsregister för uppföljning av läkemedelsanvändning inom cancerområdet på nationell nivå.

Stöd till apotek i glesbygd

TLV ska se över om det finns ett behov av att justera myndighetens föreskrifter om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse.