Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Behandling av personuppgifter på tlv.se

Här kan du läsa hur TLV hanterar personuppgifter.

För TLV är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter på TLV sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Dataskyddsreglerna omfattar för TLV:s del bland annat:

- allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679 (GDPR)

- lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

- förordning (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet.

Vår webbplats sparar inga personuppgifter. Däremot lagrar vi e-postadresser som används till att skicka ut nyhetsbrev.

Som myndighet tar TLV också emot handlingar via bland annat e-post och vi har en skyldighet att i många situationer diarieföra handlingarna. Handlingarna kan ibland innehålla personuppgifter. Allmänheten har rätt att ta del av dessa handlingar om de betraktas som så kallade allmänna handlingar. Detta framgår bland annat av:

- förvaltningslagen (2017:900)

- offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

- arkivlagen (1990:782)

  • TLV behandlar dina personuppgifter enligt gällande principer om laglighet, korrekthet och öppenhet.
  • TLV samlar endast in och behandlar personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål med stöd i lag.
  • TLV behandlar inga onödiga personuppgifter i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
  • TLV får inte förvara dina personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
  • TLV har vidtagit lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Särskilt om e-post

TLV har en skyldighet att ta emot handlingar via e-post. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i e-post är, beroende på situation, att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att det är en uppgift av allmänt intresse.

TLV är i vissa situationer skyldig att diarieföra och arkivera ett e-postmeddelande som kommer in till myndigheten. I vissa situationer kommer information från ett e-postmeddelande att överföras till ett annat internt register på myndigheten. Ett  e-postmeddelande som inte har diarieförts eller tagits om hand i annan ordning kommer att räknas som ett meddelande av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet. Ett sådant meddelande tas bort när det inte längre är aktuellt, dock senast efter 1 år.

Du har rätt att:

  • få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas av TLV.
  • få tillgång till dina personuppgifter som behandlas, ändamålen för behandlingen, vilka som är mottagare av dina personuppgifter, om personuppgifterna behandlas i ett land utanför EU eller EES, lagringstiden för personuppgifterna, lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten) över TLV:s behandling av dina personuppgifter, få information om varifrån TLV inhämtat dina personuppgifter.
  • få felaktiga personuppgifter rättade, samt under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta TLV. Om du vill komma i kontakt med TLV:s dataskyddsombud skriv gärna ”dataskyddsombudet” i ämnesraden.

E-post: registrator@tlv.se

Postadress: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Box 22520 104 22 Stockholm

Om du inte är nöjd med de svar du har fått från TLV har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till Datainspektionen finner du till höger på sidan.

TLV är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du skickar in i samband med registreringen av din prenumeration (din e-postadress). Den e-postadress som du anger kommer att vara tillgänglig för medarbetare på TLV som arbetar med nyhetsbreven. E-postadressen sparas endast under den tid du väljer att prenumerera.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i samband med prenumerationen är samtycke. Du behöver samtycka till hur vi hanterar dina personuppgifter för att kunna hantera din prenumeration. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke och sluta att prenumerera.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter TLV har om dig i form av ett registerutdrag. Du har även rätt att begära att TLV ska rätta felaktiga uppgifter och radera information om dig.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta TLV. Om du vill komma i kontakt med TLV:s dataskyddsombud skriv gärna ”dataskyddsombudet” i ämnesraden.

E-post: registrator@tlv.se
Postadress: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 22520 104 22 Stockholm

Om du inte är nöjd med de svar du har fått från TLV har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddmyndigheten.

Sidinformation


Senast uppdaterad
20 december 2022