Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny handbok om hälsoekonomiska bedömningar ​av medicintekniska produkter

TLV utför hälsoekonomiska bedömningar ​av medicintekniska produkter på beställning av det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet. I samband med denna process tillfrågas medicinteknikföretag, som har produkter som är intressanta för regionerna, om de vill bidra med underlag till TLV:s utvärderingsprocess. Nu finns en handbok som ska öka tydligheten och transparensen kring hur denna process fungerar och vilken information företag behöver skicka in.

I en hälsoekonomisk bedömning utvärderas kostnader i relation till hälsoeffekter vid användning av en medicinteknisk produkt jämfört med ett relevant jämförelsealternativ. De hälsoekonomiska bedömningarna är en del av processen för nationellt ordnat införande av medicinteknik och är avsedda att stödja kliniska beslut och beslut kring upphandling hos regionerna.

Grunden för en hälsoekonomisk bedömning hos TLV är det underlag som lämnas in av det företag som tillhandahåller produkten som ska utvärderas. Underlaget bör innehålla information om den medicintekniska produkten samt hur och för vilka patienter som den är tänkt att användas. Företagens underlag till TLV bör även innehålla hälsoekonomiska analyser relativt ett för Sverige relevant jämförelsealternativ, där kostnader och intäkter relateras till klinisk nytta. Den kliniska nyttan kan stödjas på publicerad litteratur, men även ännu opublicerade data och/eller studier. Vid behov kan TLV också tillföra underlag till utredningen från andra källor än företaget, till exempel utvärderingar från andra länder eller vetenskapliga studier.

TLV har nu tagit fram en handbok som förtydligar hur processen för hälsoekonomiska bedömningar ​av medicintekniska produkter går till och vilka underlag företag förväntas lämna in till TLV i samband med en bedömning.

Sidinformation


Publicerad
18 augusti 2022