Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Klargörande om vårt beslut om Kuvan

Vårt beslut att avslå ansökan om subvention av Kuvan har fått uppmärksamhet i media. Ett exempel är Dagens Nyheter den 19 februari 2010 då ledarskribent Hanne Kjöller skriver under rubriken Signerad ledare om beslutet.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga nytta för de skattepengar som går till subvention av läkemedel.

Vi har avslagit läkemedelsföretagets ansökan därför att det pris som företaget har ansökt om är för högt i förhållande till läkemedlets effekt. Vi är beredda att acceptera en högre kostnad för en behandling av en svår sjukdom än vad vi är beredda att acceptera om det gäller en lindrigare sjukdom. Men vi kan inte göra skillnad mellan patienter beroende på om deras sjukdom är vanlig eller ovanlig.

I det här fallet behandlas sjukdomen med dietbehandling. För en stor del av patienterna används Kuvan som ett tillägg till diet. I vissa fall kan läkemedlet ersätta dietbehandlingen.

Vi har övervägt möjligheten att rikta subventionen till den del av patientgruppen som har störst nytta av läkemedlet. Men vi har inte kunnat göra det eftersom företaget valt att inte ge oss det underlag vi skulle behöva för ett sådant beslut. Företaget anser inte att det finns skäl att begränsa subventionen till vissa patienter.

Vi fattar beslut om subvention av läkemedel på nationell nivå

Vi fattar beslut om subvention av läkemedel bland annat utifrån en bedömning av behandlingarnas kostnadseffektivitet på patientgruppsnivå. Om Kuvan vid en individuell bedömning framstår som ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ för enskilda patienter har landstingen möjlighet att stå för behandlingskostnaden. Detta enligt ett avtal som träffats mellan stat och landsting.

Företagen uppmuntras att ta fram särläkemedel till rimliga priser

Kuvan är ett exempel på särläkemedel. EU har infört avsevärda och ekonomiskt betydande fördelar för den forskande läkemedelsindustrin när man tar fram läkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar i syfte att de ska uppmuntras att ta fram läkemedel till rimliga priser.

Exempel på sådana stimulansåtgärder är möjligheten att få ensamrätt på marknaden under ett visst antal år, lättnader i proceduren för marknadsgodkännande och befrielser från avgifter.

Beslutet om huruvida ett läkemedel skall vara subventionerat till det pris som läkemedelsföretaget begär fattas på nationell nivå. I Sverige fattas dessa beslut utifrån Lagen om läkemedelsförmåner.

Vi har inte beslutat om läkemedel för behandling av Hunters sjukdom

Artikeln behandlar även läkemedel mot den sällsynta sjukdomen Hunters sjukdom. Vi har ännu inte fått möjlighet att ta ställning till frågan om subvention av något läkemedel för behandling av den sjukdomen.

Sidinformation


Publicerad
19 februari 2010