Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Referenspriserna utgår från kostnadsutvecklingen

I tidningen TT-kanalen nr1/2013 i artikeln "Referenspriser diskuteras ur konkurrenssynpunkt" förekommer ett antal felaktigheter kring tandvårdsstödet. Dessa vill vi nu reda ut.

TLV är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Vi bestämmer även om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Referenspriserna har två syften, likställda både när det gäller avsikten med stödet och den praktiska funktionen. I förarbeten och i regeringens proposition 2007/08:49 om Statligt tandvårdsstöd som riksdagen beslutade om, beskrivs dessa två syften utan inbördes rangordning. Referenspriserna ska dels ligga till grund för beräkning av tandvårdsersättning, dels tjäna som vägledning för patienterna genom att ange ett jämförelsepris för vad en behandling kan kosta.

Referenspriserna är baserade på kostnaderna för tandvård och beräknade utifrån bland annat tidsåtgång för olika moment, materialåtgång, normala overheadkostnader (indirekta kostnader). I beräkning finns även en rimlig marginal. Alla referenspriser för åtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet är i sin helhet kostnadsberäknade.

Priserna räknas om varje år

Referenspriserna har räknats om varje år i takt med kostnadsutvecklingen. Detta för att fortsatt kunna fungera som ett jämförelsepris för patienten och säkerställa att patientens ersättning inte urholkas på det sätt som skett med tidigare tandvårdssubvention. Omräkning sker enligt den modell som beslutades 2009.

Statistiska centralbyrån tar fram de index över kostnadsutvecklingen som ligger till grund för omräkningen. Omräkningen har inneburit att referenspriserna har justerats upp varje år. De senaste åren har den genomsnittliga justeringen uppgått till cirka 2 procent per år.

Nivån på referenspriserna påverkas inte av nivån på det anslag regeringen avsätter per år, utan utgår från kostnadsutvecklingen inom tandvårdsområdet. Det är inte regeringen, utan TLV, som beslutar om referenspriserna.

Sidinformation


Publicerad
3 april 2013
Till toppen