Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Delrapport om medicinteknikprojekt

Idag har TLV skickat in en delrapport till regeringen. I rapporten redogör vi för hur långt vi har kommit i vårt uppdrag om medicinteknik.

TLV fick under våren 2012 ett regeringsuppdrag att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Verksamheten bedrivs som en försöksverksamhet och omfattar fem produktgrupper, insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning, implanterbar defibrillator, hemblodtrycksmätning samt luftdusch för astmatiker.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2013. Slutredovisningen ska bestå av dels kunskapsunderlag i form av hälsoekonomiska bedömningar av de utvalda medicintekniska produktgrupperna, dels en bedömning av om försöksverksamheten bör permanentas och hur den i så fall bör utformas.

I delrapporten som vi nu har skickat in till regeringen framgår hur långt vi har kommit, vilka vi har samrått med, preliminära ställningstaganden samt kvarstående frågeställningar. TLV anser att verksamheten bör bli permanent, det kommer bland annat att bidra till att användningen av medicintekniska produkter på sikt ska kunna bli mer kostnadseffektiv och likvärdig över hela landet.

Sidinformation


Publicerad
30 april 2013