Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Gemensam satsning för att sprida kunskap om adhd

Idag finns en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vuxna en kvalificerad diagnostik och behandling. Nu presenterar flera myndigheter en samordnad satsning för att bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och social omsorg.

Det nya samlade kunskapsstödet rör behandling, läkemedel, läkemedelssubventioner samt informations- och utbildningsmaterial om adhd. Utöver det har också områden som är i behov av mer forskning ringats in. Syftet med den gemensamma satsningen är att sprida aktuell kunskap om adhd så att fler barn och vuxna med adhd får stödinsatser och behandling som gör att deras vardag fungerar bättre. 

Utredning och diagnos

Om stöd och anpassning av miljön inte räcker bör en läkare med barnmedicinsk eller barnpsykiatrisk respektive vuxenpsykiatrisk kompetens tillsammans med en psykolog med adekvat kompetens göra en utredning om adhd.

I kunskapsstödet finns bedömningar om vad utredningarna bör innehålla och vad man bör ta ställning till i samband med att en diagnos ställs. Först när diagnosen är fastställd bör läkemedelsbehandling erbjudas. En viktig del i utredningen är att noga överväga om det finns andra orsaker till svårigheterna, och hur de i så fall bör hanteras i förhållande till varandra. Målet är att höja kvaliteten på insatserna för att säkra en jämlik vård och omsorg var i landet man än bor. 

Det samlade kunskapsstödet om adhd är resultatet av ett regeringsuppdrag om samordning på området psykisk ohälsa och presenteras i sin helhet under dagen på kunskapsguiden.se. I samarbetet ingår Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, Statens Beredning för medicinsk utvärdering och Folkhälsomyndigheten.

Fakta adhd

Adhd går inte att bota, det är en funktionsnedsättning som man ofta har hela livet, men det går att lindra symtom och höja funktionsförmågan. Adhd handlar om minskad aktivitet i de delar av hjärnan som är involverade i den viljemässiga styrningen av uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll. Dessa funktioner använder vi för att styra, planera och samordna våra handlingar.

Adhd är i dag ett av de vanligaste tillstånden inom barn- och ungdomspsykiatrin. Enligt studier från olika delar av världen beräknas förekomsten av adhd vara drygt fem procent för barn i skolåldern. I den vuxna befolkningen uppskattas hälften så många ha adhd, omkring 2,5 procent.

Sidinformation


Publicerad
28 oktober 2014