Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV vill fortsätta utvärdera medicinteknik

TLV föreslår att uppdraget med att utvärdera medicintekniska produkter förlängs. Det framgår av den slutrapport som myndigheten presenterar för regeringen idag.

– För att ännu bättre möta patienternas, hälso- och sjukvårdshuvudmännens och medicinteknikbranschens behov föreslår vi att regeringsuppdraget förlängs, säger Malin Blixt, projektledare för medicinteknikprojektet på TLV.

Hälso- och sjukvården satsar omkring 20 miljarder kronor på medicinteknik varje år, vilket är jämförbart med den årliga statliga kostnaden för läkemedel inom förmånssystemet. Trots detta gör landsting och kommuner vanligen inga hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik.

– Det är därför angeläget att fortsätta utvecklingen av de hälsoekonomiska metoderna för utvärdering av medicinteknik för att säkerställa en kostnadseffektiv användning i framtiden. Fortsatta hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik kommer göra svensk hälso- och sjukvård bättre rustad, eftersom dessa produkter förväntas att ta ännu större plats i vården än vad de gör i dag, säger Malin Blixt.

Medicinteknik bör utvärderas på nationell nivå

Läkemedel utvärderas huvudsakligen på nationell nivå, vilket ger grundläggande förutsättningar för en jämlik vård. Behoven av nationell samordning, jämlik vård och en effektiv granskning gäller också för medicinteknik. TLV konstaterar i sin rapport att det finns ett behov av en nationell instans som gör hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.

– För att säkerställa en nationell enhetlighet och tillräckligt genomslag är det också önskvärt med ett organ som utfärdar nationella rekommendationer utifrån de kunskapsunderlag som TLV tar fram, säger Malin Blixt.

Bakgrund till projektet om medicinteknik

I april 2012 fick TLV i uppdrag av regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Verksamheten bedrevs i form av en försöksverksamhet och slutredovisades den 5 november 2013.

Den 17 oktober 2013 fick TLV ett nytt regeringsuppdrag om fortsatt och utvidgad försöksverksamhet. Uppdraget delredovisades den 30 april 2014. Nu lämnas slutredovisningen av uppdraget. Slutrapporten är en sammanfattning av de lärdomar vi dragit i uppdraget, både gällande de utvalda medicintekniska produktgrupperna samt den hälsoekonomiska metodutvecklingen. TLV konstaterar i slutrapporten att myndighetens uppdrag att granska medicintekniska produkter bör förlängas och successivt ges möjlighet att utvecklas.

TLV har tagit fram denna rapport i samråd med bland annat Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Socialstyrelsen och VINNOVA. Vi har även haft dialog med patientföreträdare, hälso- och sjukvårdshuvudmännen samt medicinteknikbranschen.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2014