Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Granskning av klinikläkemedel stärker jämlik vård

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket föreslår att granskningen av klinikläkemedel permanentas för att stödja landstingen i utvärderingen av nya viktiga läkemedel.

 – Det är tydligt att det krävs nationell samordning för att nå jämlik vård och enhetliga priser över hela landet, säger generaldirektör Sofia Wallström på TLV.

Sedan 2011 har TLV tagit fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag till landstingen i en försöksverksamhet och för ett begränsat antal läkemedel varje år fram till december 2014. Detta har förbättrat den nationella samordningen kring de specifika läkemedel som utvärderats, säger myndigheten i sin slutrapport. Myndigheten har fått ett förnyat uppdrag att fortsätta verksamheten även under 2015. 

Flera erfarenheter från arbetet med klinikläkemedel används som förebild för TLV:s ordinarie verksamhet. Framför allt ett nära samarbete med landstingen, snabba, tidiga utvärderingar av nya viktiga läkemedel och dynamiska överläggningar med läkemedelsföretagen.

TLV:s bedömning är att de hälsoekonomiska underlagen gett landstingen ett bättre underlag för förhandling och upphandling av läkemedel. Det har även gett landstingen bättre förutsättningar för beslut om läkemedel på en övergripande strategisk nivå. Projektet har dessutom bidragit till en ökad öppenhet kring TLV:s hälsoekonomiska bedömningar genom att kunskapsunderlagen publiceras. I kunskapsunderlagen redovisas öppet aktuella jämförelsealternativ, priser, beräkningar och slutsatser, vilket har lett till en ökad insyn och diskussion kring hälsoekonomi och prioriteringarna av läkemedel.

Idag är TLV:s utvärderingar av klinikläkemedel en integrerad del av landstingens nationella samverkan med ambitionen att tidigt och ordnat prissätta och introducera nya viktiga läkemedel. Verksamheten är därmed en av grundförutsättningarna för att åstadkomma jämlik tillgång på läkemedel över landet, vilket är en fortsatt viktig fråga. TLV föreslår därför att uppdraget till myndigheten permanentas.

Sidinformation


Publicerad
26 februari 2015