Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Viktigt steg mot ordnat införande av medicinteknik

Tandvårds - och läkemedelsförmånsverket, TLV, har i uppdrag av regeringen att fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Nu tar TLV, tillsammans med landstingen, ett första viktigt steg mot ordnat införande av medicintekniska produkter i hela landet.

Det pågår idag en förstudie i landstingen för ordnat införande av medicintekniska produkter. TLV har som en del i detta fått förfrågan från landstingen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) att genomföra ett pilotprojekt. Pilotprojektet ska utvärdera en ny angelägen och innovativ produkt med potentiellt stor påverkan både för patienter och på landstingens budget.

– Resultatet av pilotprojektet kan sedan ligga till grund för fortsatt utveckling av arbetet med ordnat införande av medicinteknik. Att TLV genomför detta projekt är ett viktigt första konkret steg i riktningen mot en mer kostnadseffektiv och jämlik vård, säger Malin Blixt som är enhetschef på TLV:s enhet för medicinteknik.

Idag investerar landstingen och kommunerna årligen 22 miljarder kronor på medicintekniska produkter och kostnaden tros öka i framtiden. Trots detta utvärderas produkterna sällan av någon nationell myndighet. TLV har bedrivit en försöksverksamhet sedan 2012 och har i en slutrapport konstaterat att verksamheten behöver permanentas.

– Det är angeläget att säkerställa en kostnadseffektiv användning av medicintekniska produkter i framtiden. Hälsoekonomiska utvärderingar kommer att göra svensk hälso- och sjukvård bättre rustad, eftersom medicintekniska produkter kommer att ta en ännu större plats i hälso- och sjukvården än vad de gör i dag, säger Malin Blixt.

Sidinformation


Publicerad
4 maj 2016