Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stora möjligheter till bättre uppföljning av läkemedel

I Sverige finns en unik potential att följa upp läkemedelsanvändning och behandlingseffekter i klinisk vardag genom våra befolknings- och hälsodataregister – men registren behöver utvecklas. Det menar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en rapport till regeringen som presenterar olika aspekter av datatillgång och analysmetoder utifrån resultatet av sju pilotstudier.

- Utvecklingen av läkemedel sker i rask takt. För att patienterna ska få snabb och tidig tillgång till de läkemedel som ger mest nytta behöver vi i högre utsträckning följa upp hur läkemedlen används och vilka effekter behandlingarna har. Här visar våra pilotstudier att det finns möjligheter att komma längre, säger Pontus Johansson, avdelningschef på TLV.

Piloterna har utförts inom regeringsuppdraget Uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via alternativa datakällor. TLV har bland annat samarbetat med Region Värmland i en pilotstudie, som visar att det går att automatisera inrapporteringen av uppgifter om rekvisitionsläkemedel till Socialstyrelsen utan att vårdpersonalen belastas.

- Om fler regioner skulle göra som Region Värmland skulle Sverige mer samlat kunna följa upp både läkemedel förskrivna på recept i den öppna vården och rekvisitionsläkemedel i den specialiserade vården, säger Pontus Johansson.

I dagsläget går det inte att få en samlad bild av patientens läkemedelsanvändning då rekvisitionsläkemedel i den specialiserade sjukvården inte ingår i de nationella registren. Det begränsar möjligheterna att följa upp subventionsbeslut och värdera läkemedels värde.

Ett exempel är cancerområdet, där det kommer många nya innovativa läkemedel som kan vara till nytta för patienter. Det finns ofta stora osäkerheter kring hur läkemedlen används och hur bra effekten blir av behandlingen.

- Kan vi få en utveckling av patientregistret till att omfatta hela hälso- och sjukvården kommer vi ha mycket goda förutsättningar att veta var vi ska lägga resurserna för att få mesta möjliga hälsa för pengarna, säger Pontus Johansson.

- Med utvecklade register kan Sverige också få en mycket stor konkurrensfördel gentemot andra länder när det gäller registerforskning och life science, säger Pontus Johansson.

Bakgrund:

Regeringsuppdraget Uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via alternativa datakällor, är en fortsättning på tidigare uppdrag om uppföljning. TLV har också ett pågående regeringsuppdrag Utvecklad uppföljning med hjälp av nationella tjänsteplattformen som ska redovisas senast den 1 maj 2021. Inom ramen för uppdraget undersöker myndigheten bland annat möjligheterna att extrahera data för uppföljning av läkemedel och medicintekniska produkter från regionernas journalsystem. Dels undersöks möjligheterna att extrahera data direkt från journalsystemen, dels indirekt via andra system som den nationella tjänsteplattformen. Det pågående uppdraget ger kontinuitet i TLV:s arbete eftersom frågeställningarna till stor del överlappar de som ingår i detta uppdrag.

Sidinformation


Publicerad
2 oktober 2020