Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prognos över återbäring från sidoöverenskommelser

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla prognosen av besparingar från sidoöverenskommelser. En delrapportering av uppdraget som redogör för förutsättningarna att förlänga prognoserna har nu lämnats till regeringen.

TLV:s förlängda prognos över återbäring från sidoöverenskommelser ska vara ett komplement till Socialstyrelsens prognos av läkemedelskostnader och ska bidra till att skapa en samlad bild över kostnaderna för läkemedel inom förmånerna. Prognosen ska kunna användas som underlag för att på förhand göra det möjligt att fördela återbäringen mellan staten och regionerna. Det ska kunna ske inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om statens bidrag till regionerna för kostnader inom läkemedelsförmånerna.

Sedan 2017 har återbäringen delats mellan regionerna och staten. Enligt avtalen mellan staten och SKR, får regionerna 60 procent och staten 40 procent av återbäringen. Det stäms av utifrån faktiskt utfall i varje region, baserat på TLV:s prognos och slutavstämning. Enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKR om statsbidrag för läkemedelsförmånerna för 2022, har parterna som ambition att utveckla en ny ordning för processen för att justera för återbäringarna.

Denna delrapportering avser förutsättningarna för att kunna förlänga prognosen. Slutrapportering med en utvecklad prognos, lämnas till regeringen i oktober 2022.

Fakta om sidoöverenskommelser

Från 2014 har regionerna ingått sidoöverenskommelser med läkemedelsföretag som innebär att företagen återbetalar en viss del av försäljningsintäkterna till regionerna inom ramen för trepartsöverläggningar, där även TLV har insyn.

Sidoöverenskommelserna kan innebära att det blir lägre kostnader genom återbäringar från företagen till regionerna. Detta för att hantera den osäkerhet som kan finnas vid introduktion av nya läkemedel, så att kostnaden för behandlingen blir rimlig. Avtalen kan också innebära lägre kostnader för äldre läkemedel där det finns konkurrens av likvärdiga alternativ. Det kan gälla läkemedel där det av olika skäl inte finns generisk konkurrens eller där konkurrensen tidigareläggs innan konkurrens i periodens vara- systemet uppstår.

Sidinformation


Publicerad
2 maj 2022