Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fortsatt utveckling av de nationella hälsodataregistren leder till bättre uppföljning av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) lämnar idag över en rapport till regeringen om vikten av tillgång till data för uppföljning av läkemedel. Ökad inrapportering av rekvisitionsläkemedel, ett nationellt primärvårdsregister och möjlighet för TLV att hantera individdata är tre områden myndigheten lyfter i avrapporteringen.

– Med en ökad tillgänglighet till nya datakällor och nödvändiga analysverktyg ökar TLV:s möjlighet att säkerställa att kostnader för läkemedel är rimliga under hela produktens livscykel, säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV.

Öka regionernas inrapportering av rekvisitionsläkemedel

De behov av data som TLV har innefattar exempelvis information på patientnivå om läkemedel som ges inom sjukvården. Dessa läkemedel står för en betydande del av den totala läkemedelsanvändningen, inte minst inom cancerområdet, men kan i dagsläget inte inkluderas i TLV:s uppföljningsanalyser. TLV föreslår därför att Socialstyrelsen ska säkerställa att regionerna ökar inrapporteringen av användningen på individnivå av rekvisitionsläkemedel till Socialstyrelsens patientregister för att på kort sikt förbättra möjligheterna till uppföljning av läkemedelsanvändningen. På längre sikt skulle det också behövas ett mer detaljerat register motsvarande Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Även ett nationellt primärvårdsregister behövs för att kunna fånga hela vårdförloppet, för att kunna följa upp behandlingseffekter inom hela sjukvården.

Utöka och tillgängliggör de nationella hälsodataregistren

I Sverige ska kostnaden för användningen av ett läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen vara rimlig i förhållande till dess nytta. Nya, innovativa, och potentiellt effektiva läkemedel är ofta mycket kostsamma och information om behandlingseffekter är ofta begränsad. Därför ställer det höga krav på TLV att följa upp om läkemedlet håller vad det lovar i den kliniska vardagen. De nationella hälsodataregistren behöver därför utvecklas och data göras tillgänglig för analys och uppföljning.

Nästa steg är att systematisera och automatisera uppföljning

Nästa steg i det utvecklingsarbete som TLV behöver driva, är att ta fram verktyg för att mer effektivt kunna systematisera och automatisera uppföljning och analys baserat på de data som finns tillgängliga idag. Myndigheten behöver också vara väl förberedd på att använda mer och bättre data när den blir tillgänglig. Regeringen behöver också ge TLV författningsstöd att hantera data på individnivå, vilket är en förutsättning för att fullt ut kunna hantera data från våra hälsodataregister.

– TLV har både kompetens och kapacitet att hantera stora datamängder, avslutar Pontus Johansson.

Om rapporten

I rapporten ger TLV konkreta förslag på hur de nationella hälsodataregistren kan utökas och hur tillgängligheten av data för analys kan förbättras. Fördjupningsstudier har genomförts inom ramen för regeringsuppdraget Uppföljning med hjälp av alternativa datakällor med fokus på cancer som visar värdet av alternativa datakällor för uppföljning samt belyser de utmaningar som TLV ställs inför. Flera av studierna har genomförts i samarbete med andra myndigheter, akademiska institutioner och privata aktörer.

Ladda ner och läs rapporten "Uppföljning med hjälp av alternativa datakällor med fokus på cancer Pdf, 2 MB.".

Sidinformation


Publicerad
3 oktober 2022