Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Årsredovisning 2022: Utveckling har präglat myndighetens arbete

TLV har under året initierat en rad utvecklingsprojekt för att kunna möta den snabba utvecklingen inom framför allt läkemedelsområdet. Arbetet har startats både på eget initiativ och till följd av de regeringsuppdrag myndigheten har fått.

Utveckling inom både läkemedel och medicinteknik går snabbt framåt. Samtidigt ser vi att de ansökningar TLV får som gäller nya läkemedel är alltmer komplexa och förenade med höga priser. TLV kan även notera en trend att fler företag ansöker om högre pris för läkemedel som redan ingår i läkemedelsförmånerna. Detta ställer nya krav på arbetssätt, utvärderingsmetoder och i förlängningen även på de regelverk som finns. TLV har därför under året initierat flera utvecklingsprojekt, både på eget initiativ och via de regeringsuppdrag myndigheten har.

– Antalet och komplexiteten i de frågor TLV hanterar ökar år från år. Flera av myndighetens regeringsuppdrag adresserar detta, det gäller bland annat läkemedel för sällsynta hälsotillstånd och avancerade terapier (ATMP/precisionsmedicin). Vi har också inlett en översyn av takprissystemet, säger Agneta Karlsson, generaldirektör.

I översynen av takprissystemet som inleddes under 2022, kommer myndigheten att se till både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. kommer genomföra förändringar redan under våren 2023. Syftet är att säkra en fortsatt god tillgänglighet till läkemedel inom läkemedelsförmånerna för patienterna.

Ökande antal regeringsuppdrag

TLV har under året bland annat tagit fram förslag på utformning av en miljöpremie på vissa läkemedel, lämnat förslag till insatser för att stärka tillgången till äldre antibiotika, gett förslag på hur vi kan följa upp läkemedelsanvändning med hjälp av förbättrad och utökad tillgänglighet av hälsodata i de nationella hälsodataregistren. TLV har även lämnat över en rapport som beskriver utvärderingsmetoder och betalmodeller för ATMP/precisionsmedicin.

Alltmer komplexa uppdrag

För att klara TLV:s breda och komplexa uppdrag med flera nya regeringsuppdrag och mer internationellt arbete krävs mycket kunniga och engagerade medarbetare, vilket myndigheten har. Under året har medarbetarna tillsammans fortsatt att skapa en myndighet som bygger på tillit och tydlighet. På TLV har vi också arbetat med utvecklande ledarskap för våra chefer och medledarskap för våra medarbetare samt utvecklat roller, mandat och förväntningar.

Att myndigheten flyttat till nya kontorslokaler under året har inneburit en nystart efter pandemin och har gett ökad energi och samhörighet. Nya lokaler med delvist arbete på distans, ger TLV bättre möjligheter att utveckla arbetssätt och mer systematiskt ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Allt för att också attrahera nya kunniga medarbetare.

Sidinformation


Publicerad
24 februari 2023