Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV föreslår att apotekens handelsmarginal höjs

Apoteksmarknaden har under flera års tid haft en svag ekonomisk utveckling. För att skapa förutsättningar för fortsatt god tillgång till apoteksservice, föreslår Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en höjning av den ersättning som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel, den så kallade handelsmarginalen.

– Vår analys av lönsamheten fram till 2025 visar att branschens ekonomiska utveckling kommer att vara fortsatt svag. De kostnadsökningar som redan uppstått under 2023 gör att vi nu bedömer att lönsamheten i branschen är på en nivå som gör apotek sårbara för ytterligare kostnadsökningar. Vi uppskattar att fler än vart tionde apotek är i riskzonen och kan som yttersta åtgärd läggas ner om vi inte gör något, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.

Risk för sämre tillgänglighet och service

Den ekonomiska utvecklingen i samhället bidrar till omfattande kostnadsökningar. Apotekens möjligheter till extraintjäning från parallellhandel med läkemedel har markant försämrats, till följd av att den svenska kronan har försvagats gentemot andra valutor. Investeringar inom e-handel samt pressade marginaler på varor med fri prissättning har också bidragit till en försämrad lönsamhet i branschen.

– Den ekonomiska utvecklingen kräver en större förändring av handelsmarginalen. TLV bedömer att apoteksmarknaden behöver cirka 650 miljoner kronor per år från och med 2024, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.

Det finns i dag drygt 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige. I grunden är apoteksmarknadens marknadsförutsättningar förhållandevis goda eftersom en del av efterfrågan, särskilt den av receptbelagda läkemedel, styrs utifrån medicinskt behov. Apotekens verksamhet omfattar även andra varor som receptfria läkemedel och handelsvaror. Lönsamheten varierar mellan olika apoteksaktörer och apotek. Under åren 2016 - 2022 har branschens omsättning stadigt ökat. Försäljningen av receptbelagda läkemedel och andra varor steg från drygt 40 miljarder kronor 2016 till drygt 54 miljarder kronor 2022. Samtidigt har lönsamheten försämrats. Rörelsemarginalen 2022 blev mindre än hälften av rörelsemarginalen 2016, och 2020 - 2022 har rörelsemarginalen legat under två procent.

Skyndsamt införande av ny handelsmarginal

Med anledning av den snabba kostnadsutvecklingen som redan påverkat apoteksmarknaden anser TLV att det är angeläget att en ny handelsmarginal kan träda ikraft så snart som möjligt. Myndigheten påbörjar arbetet med att justera föreskriften för handelsmarginalen omgående i syfte att besluta om ändringen i slutet av 2023. Förslag till föreskriftsändring planeras att remitteras i slutet av oktober 2023.

Fakta

TLV har i uppdrag att skapa förutsättningar för en väl fungerande apoteksmarknad och gör årliga uppföljningar av marknadens utveckling. Myndigheten analyserar bland annat tillgänglighet, service och lönsamhet. Bedömningen av den ekonomiska utvecklingen ligger till grund för förslaget om en höjning av handelsmarginalen. Vid bedömning om handelsmarginalen ligger på en rimlig nivå ser TLV till apotekens kostnader och intäkter för hela verksamheten, samt hur tillgängligheten till apoteksservice påverkas på sikt.

Av proposition 2008/09:145 framgår att handelsmarginalen ska utformas för att bidra till att nå målen för apoteksmarknaden att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och ett bättre tjänsteutbud samt att eftersträva låga läkemedelskostnader till nytta för konsumenter och det offentliga.

Vid fastställande av handelsmarginalen behöver TLV även ta hänsyn till:

  • Bedömning av bland annat prisutveckling och apoteksbranschens lönsamhet och fortsatta produktivitetsutveckling
  • Det offentligas behov och apoteksbranschens lönsamhet bör vägas mot varandra
  • Öppenvårdsapotekens försäljning av läkemedel som inte omfattas av förmånerna samt försäljningen av handelsvaror
  • Apoteken ska vara tillräckligt lönsamma för att vara goda arbetsgivare med utvecklingspotential och ge skälig avkastning till ägarna

Sidinformation


Publicerad
19 september 2023