Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya betalningsmodeller behövs för finansiering av nya avancerade behandlingar

Metoder och processer för prissättning och subvention behöver utvecklas för att hantera de utmaningar som uppstår när nya behandlingar, så som precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel, ska göras tillgängliga för patienter. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, presenterar idag i en rapport om det fortsatta arbetet.

Den positiva utvecklingen av nya behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården i form av precisionsmedicin, avancerade terapiläkemedel (ATMP) och kombinationsbehandlingar skapar nya möjligheter för patienter i vården. Samtidigt innebär utvecklingen också stora utmaningar för de aktörer som ansvarar för att samhällets resurser för läkemedel används på ett kostnadseffektivt sätt.

TLV har tidigare genomfört två regeringsuppdrag kring ATMP och precisionsmedicin. Utifrån resultatet av dem har TLV haft i uppdrag att fortsätta utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel. Denna rapport redovisar förslag på denna utveckling.

Regioner, företag och TLV behöver tillsammans utveckla kunskapen om effekter

TLV föreslår bland annat att myndigheten tillsammans med regioner och företag på olika sätt ska utveckla både kunskap och arbetssätt. Osäkerheter i de hälsoekonomiska utvärderingarna av ATMP kommer fortsätta vara höga till dess det finns mer kunskap på området. Kunskapsläget är fortfarande otillräckligt för att kunna göra generella antaganden om hur länge effekten av en genterapi varar.

TLV vill bistå regionerna vid avtal om betalningsmodeller

TLV anser också att den nationella samverkan kring betalningsmodeller kan stärkas. Utöver förslag på hur arbetssätten kan utvecklas, lämnar TLV även förslag till regeringen på en utökad myndighetsinstruktion, som kan ge myndigheten möjlighet att bistå regionerna vid avtal om betalningsmodeller med företagen.

Simuleringsverktyg för avtals- och betalningsmodeller är vidareutvecklat

För att kunna simulera effekter av utfallsbaserade betalningsmodeller har TLV vidareutvecklat det webbaserade simuleringsverktyget myndigheten tidigare har tagit fram. Verktyget ska vara ett stöd till regioner, läkemedelsföretag och TLV för att pröva olika avtals- och betalningsmodeller.

Möjligheter till förstärkt process för kombinationsbehandlingar

TLV har utrett möjliga lösningar för att i högre utsträckning tillgängliggöra högt prissatta cancerläkemedel som används i kombination, dels inom ramen för nuvarande lagstiftning, dels genom förslag om lagändring som kan ge ökade möjligheter till förhandling om avtal som sänker kostnaderna för de läkemedel som används i kombination.

Sidinformation


Publicerad
29 september 2023