Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV har en ny hantering av sekretessbelagda priser vid utredning av förmånsansökningar

Det nya i TLV:s hantering innebär att myndigheten, till skillnad från tidigare, kommer att tillföra jämförelsealternativets kostnad efter återbäring i en sidoöverenskommelse, det vill säga den faktiska kostnaden efter avdragen återbäring, till det ärende som utreds. Ansökande företag kommer inte att få del av den uppgiften.

Detta innebär att TLV kommer kunna göra en jämförelse mot det kliniskt relevanta och mest kostnadseffektiva behandlingsalternativet även om jämförelsealternativet omfattas av en sidoöverenskommelse. De hälsoekonomiska analyserna kommer då också att baseras på faktiska kostnader. TLV får en bättre möjlighet att fatta relevanta subventionsbeslut och en bättre möjlighet att behandla alla företag lika. Det nya arbetssättet kommer därmed att underlätta för TLV:s beslutsfattande när det gäller att fatta beslut som är så relevanta för vården som möjligt.

Den nya hanteringen tillämpas med stöd av undantagsbestämmelsen i 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Den reglerar när det är möjligt att begränsa en parts rätt till insyn i sitt ärende utifrån hänsyn till sekretess. Bestämmelsen säger bland annat att en sekretessbelagd handling eller annat material inte får lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att en sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs.

TLV kommer behöva göra en intresseavvägning i varje enskilt fall för att avgöra om det föreligger synnerlig vikt och om den aktuella bestämmelsen därmed är tillämplig på uppgiften om kostnad efter återbäring i sidoöverenskommelser i TLV:s förmånsärenden. TLV bedömer att den skada ett företag skulle lida, om kostnaden efter återbäring lämnas ut till ansökande företag, i regel får anses väga tyngre än den skada ansökande företag skulle lida av att inte få del av denna uppgift.

TLV:s nya arbetssätt börjar gälla omgående och kommer även att tillämpas i pågående utredningar vid myndigheten. Däremot avses inte prissättning av utbytbara läkemedel, vilka omfattas av TLV:s föreskrift (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

Sidinformation


Publicerad
1 februari 2024
Till toppen