Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Årsredovisning 2023: Beredskapsfrågor och uppdaterad värdebaserad prissättning i fokus

TLV fortsätter att arbeta utefter visionen mesta möjliga hälsa för skattepengarna och har under 2023 haft historiskt många regeringsuppdrag. Många handlar om att på olika sätt utveckla och komplettera de olika system TLV ansvarar för.

Utvecklingen, inte minst på läkemedelsområdet, påverkar och utmanar våra traditionella arbetssätt och samarbeten. I flera rapporter har TLV därför föreslagit hur vårt arbete kan utvecklas och underlättas genom en del regeländringar, men också genom resursförstärkningar.

Hållbara prissättningssystem för läkemedel

– Under året har bristen på läkemedel blivit alltmer aktuell. TLV tog initiativ till att höja takpriserna för en hel del av våra äldre läkemedel, detta för att motverka risken för att de skulle tas bort från den svenska marknaden på grund av bristande lönsamhet. Vi följer nu upp detta genom en mer övergripande översyn av hur systemet för generikautbyte och periodens vara bättre kan följa den ekonomiska utvecklingen, säger Agneta Karlsson, generaldirektör TLV.

Vårt arbete med att bidra till långsiktigt hållbara läkemedelskostnader har fortsatt. Tillgången till nya och innovativa läkemedel fortsätter att utmana. Många av dessa är extremt dyra och förenade med stora osäkerheter, bland annat effekters varaktighet. TLV har bland annat slutredovisat ett regeringsuppdrag om tillgången till sällsynta läkemedel och också ett om ATMP-läkemedel.

Flera läkemedel godkänts där många patienter kan bli aktuella för behandling, till exempel mot Alzheimers sjukdom och obesitas. TLV har med detta som bakgrund föreslagit en uppdatering av den värdebaserade prissättningen av läkemedel genom att hänsyn bör tas till såväl väldigt små som stora volymer när bedömningen av rimlig kostnad ska göras.

Det extremt höga kostnadsläget har även påverkat apoteksmarknaden i hög grad. Efter en påskyndad utredning och analys av apoteksmarknaden, har TLV beslutat om en rejäl höjning av handelsmarginalen för apoteken. Detta för att minska risken för att många apotek skulle slås ut och därmed drastiskt minska apotekens tillgänglighet för patienter över hela landet.

Beredskapsfrågor i fokus

2023 har varit turbulent på många sätt och säkerhets- och beredskapsfrågorna har kommit ännu mer i fokus under året. Flera regeringsuppdrag handlar om att förbättra beredskapen på läkemedels- och apoteksområdet, där TLV bland annat föreslog att 300 särskilda beredskapsapotek ska upphandlas av oss under kommande år. Även vårt interna säkerhets- och beredskapsarbete har intensifierats och prioriterats under året.

TLV:s arbete i EU

Sverige var ordförande i EU under det första halvåret 2023 där TLV bidrog genom att både delta i och ansvara för olika möten och seminarier. Under våren kom också EU-kommissionens förslag till reviderad läkemedelslagstiftning som ger grunden för hur läkemedel ska godkännas och bli bättre tillgängliga för patienter i hela unionen. Den föreslagna lagstiftningen påverkar på olika sätt förutsättningarna för TLV:s arbete framöver. Därför har vi lagt mycket tid på att gå igenom förslagen och föra fram våra synpunkter.

Under året har TLV också lagt ned mycket tid och resurser för att förbereda oss för den nya HTA-förordningen som börjar gälla 2025. En stor del av det gångna året har vi ägnat åt att delta i förberedelsearbetet på EU-nivå, inte minst för att se till att det kommande systemet blir så funktionellt som möjligt.

Ta del av TLV:s årsredovisning för 2023 här:

Sidinformation


Publicerad
22 februari 2024