Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tillgång till registerdata är en förutsättning för att kunna följa upp läkemedelsanvändning och effekt

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har överlämnat en rapport till regeringen om möjligheten att använda data från läkemedelsanvändning i klinisk vardag för att förbättra möjligheterna till uppföljning av hur läkemedel används och vilken effekt de har.

I detta regeringsuppdrag har TLV utvecklat verktyg och metoder för att på ett systematiskt sätt kunna följa upp användningen av de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna.

– Förmågan att följa upp läkemedelsanvändning är en viktig del av TLV:s arbete med att säkerställa att kostnaden för användningen är rimlig i förhållande till nyttan. Det gäller inte bara vid beslutstillfället, utan över ett läkemedels hela livscykel, säger Jonas Nilsson, enhetschef på TLV.

TLV behöver kontinuerlig tillgång till data från de nationella hälsodataregistren

En förutsättning för systematisk uppföljning är att myndigheten har tillgång till data från användning av läkemedel i klinisk vardag. I tidigare regeringsuppdrag har TLV pekat på vikten av utveckling av nationella hälsodataregister, där behovet av att på individnivå kunna följa de läkemedel som inte skrivs ut på recept utan som ges direkt till patient inom vården (rekvisitionsläkemedel) har varit högt prioriterat. TLV har sett att det är önskvärt med både ökad inregistrering av administrerade läkemedel till Patientregistret och att ett mer detaljerat register utvecklas, liknande det som finns för receptläkemedel. Det saknas också ett hälsodataregister för primärvård. Det är mycket positivt att det nu pågår utredningar för att införa sådana register.

Även om TLV ser att nationella hälsodataregister utgör de mest relevanta och förutsägbart tillgängliga datakällorna för TLV:s uppföljningsarbete, är myndigheten också beroende av data som samlas in i andra typer av register, såsom kvalitetsregister.

Metoder och verktyg utvecklade för ett systematiskt uppföljningsarbete

I detta uppdrag har TLV beskrivit metoder och utvecklat verktyg för att kunna analysera data i större utsträckning och på ett systematiskt sätt. Utgångspunkten för metodbeskrivningarna har varit data som är tillgängliga för TLV i nuläget, med fokus på information som finns i Läkemedelsregistret. I arbetet med uppdraget har två hälsoekonomiska modeller utvecklats som kan jämföra antaganden vid ansökan och efter ansökan i klinisk vardag. Dessutom beskrivs hur uppföljning av läkemedel kan utformas i olika marknadsöversikter, som kan ligga till grund för beslut om omprövningar.

Detta arbete behöver fortsätta samt utvecklas, både med tillgängliga data från nationella hälsodataregister och från kvalitetsregister. Förhållandena på läkemedelsmarknaden ändras löpande – nya data tillkommer och ger mer information. Det är ett omfattande arbete att identifiera relevant data, att initiera analyser och att uppdatera dem över tid så att de är korrekta och relevanta. Nu väntar ett arbete med att fortsatt utveckla analyserna men också att implementera en bredare uppföljning av myndighetens subventionsbeslut.

Sidinformation


Publicerad
2 maj 2024