Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Återrapportering av glesbygdsbidrag för 2019

TLV har lämnat en rapport till regeringen avseende beslut om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2019 samt bidragets användning och effekter.

En majoritet av de apotek som ursprungligen uppfyllde kriterierna finns kvar och har ungefär samma öppethållande som tidigare. Däremot uppfyller färre apotek kriterierna för att få bidrag, vilket är ett skäl till att två av dessa nu har ändrats.

Den övre gränsen för försäljning av receptförskrivna läkemedel har höjts från tio till femton miljoner kronor, och kravet på öppethållande är ändrat från minst 30 till minst 20 timmar per vecka.

De ändrade kriterierna gäller retroaktivt och kommer att tillämpas vid prövning av bidrag för verksamhetsåret 2020. Eftersom ändringarna är gynnande förväntas både antalet ansökningar och totalt utbetalt bidrag att öka jämfört med tidigare år. Förra året betalades nästan tio miljoner kronor i glesbygdsbidrag till apoteken.

Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2020 ska lämnas in till TLV senast den 1 mars.

Faktaruta

  • TLV delar årligen ut ett ekonomiskt stöd för apotek i glesbygd, det så kallade glesbygdsbidraget. Bidraget inrättades av regeringen 2013 med syfte att förbättra förutsättningarna för apotek med begränsat kundunderlag. Målet med bidraget är att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet.

  • TLV ansvarar för att utfärda föreskrifter om hur bidragets storlek ska beräknas, handlägga och besluta om bidrag till apotek. I uppdraget ingår att ge en samlad ekonomisk redovisning av bidraget av föregående års bidragsbeslut, redovisa bidragets användning och effekter samt ge en prognos för det kommande bidragsåret.

Sidinformation