Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via alternativa datakällor

I Sverige finns en unik potential att följa upp läkemedelsanvändning och behandlingseffekter i klinisk vardag genom våra befolknings- och hälsodataregister – men registren behöver utvecklas. Det menar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en rapport till regeringen som presenterar olika aspekter av datatillgång och analysmetoder utifrån resultatet av sju pilotstudier.

Piloterna har utförts inom regeringsuppdraget Uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via alternativa datakällor. TLV har bland annat samarbetat med Region Värmland i en pilotstudie, som visar att det går att automatisera inrapporteringen av uppgifter om rekvisitionsläkemedel till Socialstyrelsen utan att vårdpersonalen belastas.

I dagsläget går det inte att få en samlad bild av patientens läkemedelsanvändning då rekvisitionsläkemedel i den specialiserade sjukvården inte ingår i de nationella registren. Det begränsar möjligheterna att följa upp subventionsbeslut och värdera läkemedels värde.

Ett exempel är cancerområdet, där det kommer många nya innovativa läkemedel som kan vara till nytta för patienter. Det finns ofta stora osäkerheter kring hur läkemedlen används och hur bra effekten blir av behandlingen.

Bakgrund:

Regeringsuppdraget Uppföljning av cancerläkemedel och andra läkemedel via alternativa datakällor, är en fortsättning på tidigare uppdrag om uppföljning. TLV har också ett pågående regeringsuppdrag Utvecklad uppföljning med hjälp av nationella tjänsteplattformen som ska redovisas senast den 1 maj 2021. Inom ramen för uppdraget undersöker myndigheten bland annat möjligheterna att extrahera data för uppföljning av läkemedel och medicintekniska produkter från regionernas journalsystem. Dels undersöks möjligheterna att extrahera data direkt från journalsystemen, dels indirekt via andra system som den nationella tjänsteplattformen. Det pågående uppdraget ger kontinuitet i TLV:s arbete eftersom frågeställningarna till stor del överlappar de som ingår i detta uppdrag.

Sidinformation