Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sveriges kostnad för läkemedel ökar

Sveriges kostnader för läkemedel har stigit med ungefär två miljarder kronor mellan 2019 och 2020. Det visar en ny rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Totalt uppgår läkemedelskostnaderna inom läkemedelsförmånerna till 32,6 miljarder kronor efter återbäring från läkemedelsföretag till regioner.

Ökad användning av läkemedel driver kostnaderna

De ökade kostnaderna beror till stor del av att fler patienter har använt läkemedel inom ett antal områden, framför allt onkologiska läkemedel, diabetesläkemedel och nya orala antikoagulantia (NOAK). Dessa läkemedel står, tillsammans med läkemedel mot astma och kol samt övriga blodtryckssänkande läkemedel, för ungefär halva den totala läkemedelskostnaden för både kvinnor och män. Kostnaden ökar framför allt i åldersgruppen 65 år och äldre.

Uppföljningen visar att återbäringarna från sidoöverenskommelser som tecknats mellan läkemedelsföretagen och regionerna fortsatt sänker läkemedelskostnaderna, men att återbäringarna har minskat jämfört med tidigare år. Detta förklaras bland annat av att färre patienter behandlats mot hepatit C. Därutöver har omprövningar och sidoöverenskommelser inte medfört en lika stor besparing, i form av sänkta fastställda priser eller återbäringar, jämfört med tidigare år.

Försäljningen av generiska läkemedel som är utbytbara på apotek ökar med 400 miljoner kronor mellan 2019 och 2020. Detta på grund av att fler patienter använder läkemedel. Priserna för läkemedel i det svenska periodens vara-systemet är fortsatt bland de lägsta i Europa. Läkemedel inom periodens vara-systemet står för två tredjedelar av den totala volym som expedieras inom förmånerna, men för endast en fjärdedel av kostnaden.

Behov av en utvecklad samverkan inom läkemedelsområdet

För att uppnå en långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel och kostnadskontroll behöver samverkan med regioner och myndigheter utvecklas. Läkemedelskostnaderna beror på såväl pris som användning. TLV arbetar med prissättning av läkemedel medan användningen framför allt påverkas av regionerna. När det gäller uppföljning av läkemedel har även olika myndigheter tillgång till unika och värdefulla data, som ursprungligen kommer från regionerna. TLV och SKR har nyligen i en skrivelse till Socialdepartementet lyft de gemensamma utmaningarna och behovet av ökad samverkan. TLV har även initierat en fördjupad samverkan kring hälsodata myndigheter emellan för att förstärka möjligheter till uppföljning.

Fakta om läkemedelsmarknaden

  • Under 2020 expedieras läkemedel på recept för 35,4 miljarder kronor före återbäring inom läkemedelsförmånerna (inklusive smittskydd), en ökning med 6 procent sedan 2019. Motsvarande uppgifter efter återbäring är 32,6 miljarder kronor, en ökning med 7 procent.
  • Rapporten beskriver kostnadsutvecklingen inom läkemedelsförmånerna i apotekens försäljningspris (AUP). Detta inkluderar både egenavgifter och förmånskostnad.
  • Periodens vara-systemet kallas det utbyte av generiska läkemedel som sker på apotek.

Sidinformation