Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

2023 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har i uppdrag att skapa förutsättningar för en väl fungerande apoteksmarknad och i det ligger att göra kontinuerliga uppföljningar av marknadens utveckling av bland annat tillgänglighet, service och lönsamhet. TLV har analyserat effekterna av branschens successivt minskande lönsamhet och bedömt att apoteken har ett ökat ekonomiskt behov utifrån marknadens nuvarande förutsättningar.

Handelsmarginalen behöver höjas för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet på apoteksmarknaden

Omsättningen på apoteksmarknaden uppgick 2022 till totalt 54,1 miljarder kronor. Försäljningstillväxten var cirka 4,7 procent eller cirka 2,4 miljarder kronor jämfört med 2021. Under samma period växte bruttoresultatet med 4 procent till 13,1 miljarder kronor. År 2022 var ett återhämtningsår jämfört med 2020 och 2021, vars resultat i hög grad präglades av covid-19-pandemin. Även 2022 påverkades till viss del av pandemin, främst genom en hög försäljning av PCR-tester under första kvartalet som påverkade både omsättning och resultat.

I grunden är marknadsförutsättningarna förhållandevis goda. En stor del av apotekens efterfrågan, särskilt den av receptbelagda läkemedel, styrs utifrån medicinskt behov som i regel inte kan anstå vilket gör marknaden mindre känslig för konjunkturförändringar. Samtidigt kan efterfrågan på produkter inom egenvårdssegmentet, det vill säga receptfria varor och särskilt handelsvaror, vara mer känsliga för förändringar i konjunkturen. Konkurrensen är också hög inom segmentet receptfria varor vilket pressar priserna.

Tabell 1. Ekonomisk översikt, Apoteksmarknaden, exklusive dosapotek 2016 – 2022, med korrigering för försäljning av PCR-tester under 2022Förstora bilden

Klicka på tabellen ovan för att se den i större format.

Trots tillväxten i omsättning och bruttoresultat har apotekens rörelsekostnader ökat i större omfattning än intäkterna, vilket visat sig bland annat på rörelseresultatets utveckling. Rörelseresultatet har haft en vikande trend sedan 2016, med en viss stabilisering 2021 och 2022. Försämringen i lönsamhet har flera förklaringar: etablering av fler apotek liksom utökat öppethållande påverkar både lokal- och personalkostnader; extraintjäning från parallellhandel har minskat som följd av en svagare svensk kronkurs; e-handelsinvesteringar samt pressade marginaler på varor med fri prissättning har också påverkat.

Försämringen i rörelseresultatet och rörelsemarginalen bedöms nu vara på en nivå som gör apoteken sårbara för kostnadsökningar. Covid-19-pandemin hann precis klinga av då det säkerhetspolitiska läget ändrades drastiskt i Europa under början av 2022. Inflationen steg kraftigt som en följd av ökade priser på bland annat livsmedel, drivmedel samt el- och energikostnader. Även om inflationstakten har avtagit något sen toppnoteringen på 12,3 procent i december 2022[1] förväntas öppenvårdsapotekens resultat påverkas negativt de närmsta åren av den generella kostnadsutvecklingen i samhället. TLV har bedömt att minskad intjäning från parallellhandel tillsammans med personal- och lokalkostnader utöver en normal utveckling, kommer att få stor påverkan på apoteksmarknadens kostnadsmassa och därmed minskad lönsamhet som följd. Detta är särskilt problematiskt för apoteksaktörerna då deras möjlighet att kompensera kostnadsökningar med prishöjningar är begränsade då en stor del av verksamheten har fastställda priser.

En fortsatt sjunkande och försämrad lönsamhet gör att apotek i vissa geografiska lägen kan behöva se över sitt tjänsteutbud, öppettider eller som yttersta åtgärd lägga ner apotek. En förenklad sårbarhetsanalys visar att drygt 11 procent av Sveriges apotek kan bedömas som extra sårbara vid ökade kostnader, utan motsvarande ökade intäkter. Analysen visar att lönsamheten varierar mellan olika apoteksaktörer och givet att kostnadsutvecklingen fortsätter, kan det bli svårt för apoteksmarknaden att kompensera det genom ökad försäljning inom andra segment, eller att effektivisera driften ytterligare.

Mot bakgrund av kostnadsutvecklingen ihop med en minskad intjäning vid parallellhandel, bedömer TLV att det sammantaget på apoteksmarknaden finns ett ekonomiskt behov på cirka 648 miljoner kronor per år. TLV bedömer att det finns ett behov att förändra handelsmarginalen med motsvarande belopp för att säkerställa en fortsatt väl fungerande apoteksmarknad och god tillgänglighet till apoteksservice.

Sidinformation