Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV lämnar förslag för att stärka krisberedskapen på hela apoteksmarknaden

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) lämnar förslag till regeringen för att stärka beredskapen som omfattar hela apoteksmarknaden. Det innebär bland annat att en aktörsgemensam samverkan för apoteksmarknaden utvecklas vidare och att 300 apotek ska kunna utses till beredskapsapotek. Detta för att allmänheten ska få tillgång till apoteksservice inom ett rimligt avstånd vid kommande kriser.

Det är komplext att skapa ett långsiktigt, robust och genomförbart system med beredskapsapotek, samtidigt som ansvar och roller kring beredskap inom beredskapssektorn Hälsa, vård och omsorg och i samhället i stort ses över. Kraven på beredskapsapoteken och deras förutsättningar att verka, behöver också utredas vidare. TLV ser trots det behov av att omgående starta uppbyggnaden av beredskapen för apoteksmarknaden.

TLV föreslår ett system för ökad beredskap på apoteksmarknaden i tre delar; stärka grundberedskapen genom att involvera alla apotek i beredskapsarbetet, säkerställa tillgång till apoteksservice i brist på resurser samt ge staten möjlighet att besluta om apotekens öppethållande i extraordinära situationer.

Aktörsgemensam samverkan ska öka grundberedskapen

TLV ställer sig bakom Läkemedelsverkets förslag att Läkemedelsverket får i uppdrag att utveckla den aktörsgemensamma samverkan för apoteksmarknaden. TLV ser med fördel att samverkan om totalförsvarets uppbyggnad ingår i den strukturen. Syftet är att stärka robustheten för samtliga apotek och därmed ge en bättre grundberedskap. Samverkan ger möjlighet att ta vara på kunskaper och erfarenheter samt förtydliga roller, ansvar och kommunikationsvägar. Samverkan grundar sig på frivillighet, men TLV förväntar sig att alla aktörer är med och bidrar.

Det statligt ägda Apoteket AB föreslås få ett tydligt fokus på beredskap i sin verksamhet för att bidra till att stärka den grundläggande beredskapen inför samhällsstörningar av olika slag. TLV föreslår att inriktningen formaliseras i ägaranvisningen och att staten följer upp arbetet. Ingen särskild ersättning föreslås utgå.

300 beredskapsapotek utses

Staten behöver säkra att apoteksmarknaden har förmåga att verka i fredstida kriser och vid höjd beredskap. TLV bedömer att det behövs cirka 300 strategiskt lokaliserade beredskapsapotek som är förberedda för situationer då tillgången till läkemedel eller personal är knappa och behöver prioriteras. Beredskapsapotek ska ha i uppdrag att planera för att upprätthålla verksamhet i fredstida kriser, vid höjd beredskap och ytterst krig. Ersättning ska utgå till beredskapsapoteken för åtgärder som ökar robustheten.

Bilden visar två kartor som visar fördelningen av beredskapsapotek per civilområde och regioner

Bild. Förslag till fördelning av de cirka 300 beredskapsapoteken per civilområde respektive per län. Fördelningen har skett genom att först placera ett beredskapsapotek i varje län ett, och sedan beräkna behovet av resterande apotek beroende på befolkningsstorlek i varje län.

En utgångpunkt i uppdraget har varit att beredskapssystemet ska vara ändamålsenligt och kostnadseffektivt. För att utse beredskapsapotek har TLV utrett olika modeller. Vi föreslår att beredskapsapoteken utses genom upphandling.

I rapporten föreslår TLV att myndigheten får i uppdrag att förbereda en upphandling av beredskapsapotek. Uppdraget föreslås ske i samverkan med bland annat Läkemedelsverket,
E-hälsomyndigheten, länsstyrelserna och apoteksbranschen.

Staten ska kunna styra öppethållande i extrema situationer

TLV föreslår också att staten ges möjlighet att styra apotekens bestämmelse om öppethållande om det krävs för att säkerställa allmänhetens eller hälso- och sjukvårdens tillgång till läkemedel. Möjligheten ska användas i extremt svåra situationer och i dialog med aktören. Det kan bli möjligt genom en ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Ersättning kan utgå för det.

Faktaruta

  • TLV, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten har i uppdrag att analysera och lämna förslag om utformningen av ett system med beredskapsapotek. Syftet är att tillgodose allmänhetens behov av läkemedel även under en fredstida krissituation, höjd beredskap och ytterst krig.
  • Uppdraget omfattar inte apotek som har maskinell dosverksamhet som huvudsaklig verksamhet. Det omfattar inte heller frågor om läkemedelsförsörjningen till apotek.
  • Myndigheterna ska bland annat utgå från de förslag och analyser som redovisas i utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09).
    Delredovisning av uppdraget gjordes av TLV, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten i mars 2023.

Sidinformation


Till toppen