Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV föreslår ny process för hälsoekonomiska bedömningar som görs på kort tid och under särskilda omständigheter

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, redovisar i en rapport till regeringen erfarenheter och lärdomar från arbetet med de hälsoekonomiska utvärderingar som myndigheten har genomfört av läkemedel mot covid-19. Dessa erfarenheter och lärdomar ligger till grund för den nya processen som TLV har tagit fram.

TLV har haft i uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används vid covid-19. I uppdraget har även ingått att skapa en process för att kunna genomföra hälsoekonomiska bedömningar på kort tid under särskilda omständigheter såsom spridning av samhällsfarlig sjukdom, en pandemi eller andra krissituationer.

TLV har genomfört fyra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel för användning av covid-19. Valet av läkemedel har gjorts av regionernas råd för nya terapier (NT-rådet) eller Socialstyrelsen för att användas i deras arbete kring inköp och prioritering av läkemedelsbehandlingar vid covid-19.

I arbetet med de hälsoekonomiska bedömningarna har flera av de utmaningar som ofta finns vid hälsoekonomiska utvärderingar av nya läkemedel, till exempel osäkerhet om den studerade effekten kan uppnås i klinisk vardag, varit aktuella i och med att sjukdomen covid-19 ständigt har förändrats.

Erfarenheter och lärdomar beskrivs i rapporten och ligger till grund för den nya process som TLV har tagit fram inom ramen för uppdraget. En övergripande lärdom är att hälsoekonomiska utvärderingar som ska genomföras på kort tid och under särskilda omständigheter i hög grad behöver anpassas utifrån behovet hos den aktör som beställer utvärderingen. De behöver också anpassas efter det underlag som finns tillgängligt för TLV att basera utvärderingen på. Det är även viktigt med en god och tydlig samverkan mellan aktörer som på olika sätt kan vara i behov av eller bidra till de hälsoekonomiska utvärderingarna, till exempel regioner, NT-rådet, läkemedelsföretag, kliniska experter och andra myndigheter.

TLV föreslår att det är regeringen som avgör när det råder en särskild omständighet och därmed i vilka situationer den särskilda processen ska tillämpas. TLV anser också att denna arbetsuppgift bör regleras i myndighetens instruktion.

Sidinformation


Publicerad
1 februari 2023