Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Policy för patientsamverkan förtydligad

TLV har förtydligat myndighetens policy för patientsamverkan. Policyn beskriver nu vilka former av patientsamverkan TLV kan ha. I policyn framgår även att TLV följer Rådet för styrning med kunskaps myndighetsgemensamma vägledning för ersättning vid patientsamverkan.

TLV:s verksamhet påverkar i hög grad patienter och deras närstående. Det är därför viktigt att myndigheten på olika sätt får kännedom om hur patienter och närstående påverkas av myndighetens arbete och beslut. Det är även viktigt att tydliggöra för såväl patientrepresentanter som för anställda vad patientsamverkan på TLV innebär. Policyn beskriver nu därför tydligare än tidigare hur patientsamverkan skiljer sig åt för olika typer av ärenden och frågor på TLV.

Medverkan vid beslut

Regeringen utser särskilda patientföreträdare i myndighetens insynsråd, i nämnden för läkemedelsförmåner samt i nämnden för statligt tandvårdsstöd. På så sätt finns ett patientperspektiv med i de beslut som fattas av nämnderna samt i insynen av myndighetens arbete mer generellt.

Information och samverkan vid utvecklingsarbete

TLV genomför regelbundet samråd och rundabordssamtal med patientrepresentanter. Det kan då handla om ett ömsesidigt informationsutbyte, men även diskussion kring större utvecklingsprojekt och regeringsuppdrag.

Samverkan vid omprövning

I en omprövning granskar TLV mindre grupper eller enskilda läkemedel för att avgöra om de ska fortsätta subventioneras. Det är läkemedel som redan ingår i högkostnadsskyddet och då används av patienter. Vid omprövningar kan samverkan förekomma med patientföreträdare för att myndigheten ska få bredare kunskap om hur läkemedlet används.

Samverkan i enskilda ärenden

I TLV:s ärenden förekommer ofta affärskänsliga uppgifter. Av sekretesskäl bjuder myndigheten därför inte in patientföreträdare i enskilda ärenden. TLV kan inte heller dela med sig av preliminära bedömningar eller andra interna överväganden. Det finns även en rättviseaspekt utifrån att alla ärenden måste behandlas lika, oavsett om det finns aktiva patientföreträdare eller inte. TLV kan däremot i många fall på förfrågan informera om att vi har till exempel en ansökan om subvention inne och hur processerna kring handläggningen generellt ser ut.

Vägledning om ersättning

I policyn har TLV även förtydligat att TLV följer Rådet för styrning med kunskaps nya myndighetsgemensamma vägledning för ersättning vid patient-, brukar- och närståendesamverkan.

Sidinformation


Publicerad
28 februari 2024