Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Patientsamverkan

TLV:s verksamhet påverkar i hög grad patienter och deras närstående. Det är därför viktigt att myndigheten på olika sätt får kännedom om hur patienter och närstående påverkas av myndighetens arbete och beslut.

Medverkan vid beslut

Regeringen utser särskilda patientföreträdare i myndighetens insynsråd, i nämnden för läkemedelsförmåner samt i nämnden för statligt tandvårdsstöd. På så sätt finns ett patientperspektiv med i de beslut som fattas av nämnderna samt i insynen av myndighetens arbete mer generellt.

Information och samverkan vid utvecklingsarbete

TLV genomför regelbundet samråd med patientrepresentanter. Återkommande är Dialogforum, som är TLV:s samverkansforum med patient-, konsument och pensionärsorganisationer. Dialogforum genomförs en gång om året och programmet tas fram av en programkommitté med patientrepresentanter och medarbetare från TLV. Det kan då handla om ett ömsesidigt informationsutbyte, men även diskussion kring större utvecklingsprojekt.

TLV arrangerar också rundabordssamtal inom olika terapiområden, så som diabetes och onkologi. Då bjuder TLV in både profession och patientföreträdare från olika organisationer för att gemensamt diskutera aktuella frågor för att få en ökad förståelse för varandras olika perspektiv.

Myndigheten bjuder också in patientföreträdare till strategiska diskussioner i olika regeringsuppdrag som myndihgeten har.

Samverkan vid omprövning

I en omprövning granskar TLV mindre grupper eller enskilda läkemedel för att avgöra om de ska fortsätta subventioneras. Det är läkemedel som redan ingår i högkostnadsskyddet och då används av patienter. Vid omprövningar kan samverkan förekomma med patientföreträdare för att myndigheten ska få bredare kunskap om hur läkemedlet används.

Samverkan i enskilda ärenden

I TLV:s ärenden förekommer ofta affärskänsliga uppgifter. Av sekretesskäl bjuder myndigheten därför inte in patientföreträdare i enskilda ärenden. TLV kan inte heller dela med sig av preliminära bedömningar eller andra interna överväganden. Det finns även en rättviseaspekt utifrån att alla ärenden måste behandlas lika, oavsett om det finns aktiva patientföreträdare eller inte. TLV kan däremot i många fall på förfrågan informera om att vi har till exempel en ansökan om subvention inne och hur processerna kring handläggningen generellt ser ut.

TLV:s policy för patientsamverkan tydliggör myndighetens ställningstaganden kring patientsamverkan både för patientrepresentanter och för medarbetare på TLV. Policyn är kopplad till TLV:s metodstöd som är ett verktyg för både myndigheten och patientrepresentanter att tillsammans tydliggöra syfte, förutsättningar och förväntningar vid patientsamverkan. Både policyn och metodstödet har tagits fram i dialog med patientrepresentanter.

Länk till policy och metodstöd finns längre ner på sidan, under relaterad information.

TLV ingår i ett patient- och brukarnätverk tillsammans med åtta andra myndigheter. Syftet med nätverket är att dra nytta av varandras kunskap och erfarenhet. Övriga myndigheter är Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet samt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Frågor

Har du frågor om TLV:s arbete med patientsamverkan, kontakta patientsamverkanskansgruppen

Sidinformation


Senast uppdaterad
28 februari 2024