Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Inhalationsvägledning på apotek positivt för patienterna

Försöket med inhalationsvägledning på apotek för patienter med astma och KOL har genomförts med jämn och hög kvalitet och resulterat i bättre förutsättningar för god effekt av behandlingen. Det framgår av den andra delrapporten i ett treårigt uppdrag, som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnar över till regeringen idag.

TLV fick 2020 uppdraget att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek. I den andra delrapporten redovisar TLV nu resultatet av försöket med den första farmaceutiska tjänsten, Inhalationsvägledning, samt förslag på ersättningsmodell.

Inhalationsvägledning utfört med hög och jämn kvalitet

Inhalationsvägledning innebär att patienter med astma och KOL visar hur de använder sin inhalator för en farmaceut som sedan hjälper till att korrigera hur den används om det behövs. I försöksverksamheten fick 7 905 patienter på 150 apotek ta del av tjänsten. Vid cirka hälften av tillfällena, 49 procent, krävdes det att farmaceuten hjälpte patienten att korrigera något i hantering av inhalatorn.

– Vi anser att apoteksbranschen i försöksverksamheten har visat att den kan utföra tjänsten med hög och jämn kvalitet. Patienterna efterfrågar tjänsten och farmaceuterna ger dem stöd i att få mesta möjliga effekt av de inhalationsläkemedel som förskrivits, säger Anna Montgomery, projektledare på TLV.

Inhalationsvägledning finns med offentlig ersättning i andra länder och har utvärderats vetenskapligt i flera länder. Utöver apoteksbranschens resultatredovisning av försöket med tjänsten, har en systematisk litteraturgenomgång sammanställts av forskare vid Uppsala universitet. I resultaten från 22 originalstudier ses en tydlig minskning av antalet fel som patienterna gör efter att ha fått en inhalationstjänst på ett apotek, vilket innebär att förutsättningarna för god effekt av behandlingen ökar.

Förslag till ersättningsmodell

TLV har tagit fram ett förslag till en övergripande handläggningsprocess för offentligt finansierade farmaceutiska tjänster, som också innehåller förslag till ersättningsmodell och principer för kontroll. Ersättning till apoteken bör enligt förslaget ges genom att farmaceutiska tjänster finansieras kollektivt via ett statligt ramanslag och där betalning sker i efterhand per genomförd åtgärd. Ett eventuellt beslut om offentlig finansiering bör vara tidsbegränsat med krav på uppföljning. Apoteken bör registrera utförda tjänster hos E-hälsomyndigheten. TLV föreslås ansvara för beslut om utbetalning.

– Myndigheterna behöver också kunna upptäcka och förhindra medvetet fusk eller överutnyttjande av ersättningen för farmaceutiska tjänster och det bör därför finnas rättsliga möjligheter för TLV och E-hälsomyndigheten att lämna uppgifter till tillsynsmyndigheterna Läkemedelsverket och IVO, säger Anna Montgomery.

Försök med tjänsten Apotekens läkemedelssamtal pågår

Just nu pågår ett andra försök med farmaceutisk tjänst, Apotekens läkemedelssamtal. Tjänsten riktas till patienter som är nyinsatta på läkemedel som innehåller statiner. Behandlingen är förebyggande mot allvarlig hjärt-kärlsjukdom och kräver att patienten tar läkemedlet som ordinerat och fortsätter behandlingen över tid. Apotekens läkemedelssamtal är utformad för att ge stöd i såväl motivation att ta läkemedlet som i praktisk hantering av läkemedlet i vardagen.

Syftet med försöket med Apotekens läkemedelssamtal är att utvärdera apotekens förmåga att genomföra tjänsten samt att utvärdera effekten och patientnyttan av den utförda tjänsten jämfört med patienter som får standardbemötande på apotek. Utvärderingen görs av en oberoende forskargrupp vid Uppsala universitet. TLV slutrapporterar uppdraget i mars 2024.

Sidinformation


Publicerad
23 februari 2023