Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Högsta förvaltningsdomstolens dom om prisöverenskommelser

I en dom från den 17 december 2015 upphävde Högsta förvaltningsdomstolen TLV:s beslut och underrätternas domar angående förbud för Region Skåne att ingå eller förnya prisöverenskommelser.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening ger ordalydelsen i 7 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. inte utrymme för en tolkning som innebär att även andra aktörer än öppenvårdsapoteken skulle vara förpliktade att använda de av TLV fastställda priserna för läkemedel eller varor inom förmånerna eller att sådana aktörer skulle vara förhindrade att avtala om andra priser. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar också att TLV:s tillsyn utövas enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., men inte enligt transparensdirektivet. Högsta förvaltningsdomstolen tar därför inte ställning till om transparensdirektivet förbjuder sådana prisöverenskommelser som avses i TLV:s beslut.

Bakgrund

Region Skåne skrev våren 2012 ett avtal med läkemedelsbolaget UCB Pharma, som innebär att regionen får en återbäring på 15 procent av all försäljning av läkemedlet Cimzia för reumatiker. TLV ansåg dock att detta stred mot lagen eftersom priser för läkemedel inom förmånen ska vara desamma i hela landet.

Region Skåne uppmanade också läkarna att förskriva Cimzia och förhindra att det byts ut på apotek. Detta är enligt TLV:s bedömning inte heller förenligt med lagen. Enligt lag får förskrivare bara motsätta sig utbyte av läkemedel efter bedömning i det enskilda fallet. Bedömningen ska då vara grundad på medicinska skäl och inte på exempelvis ekonomiska.

TLV beslutade den 14 januari 2013 att förbjuda Region Skåne dels att ingå eller förnya prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel som säljs på apotek och ingår i läkemedelsförmånerna, dels att uppmana förskrivarna i regionen att motsätta sig utbyte av läkemedel av andra skäl än den enskilda patientens medicinska behov. Ärendet har överklagats till flera instanser, se historik nedan samt avgöranden till höger.

Kammarrätten i Stockholm avslog den 12 juni 2014 Region Skånes överklagande när det gäller TLV:s förbud mot att ingå eller förnya prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel som förskrivs på recept inom läkemedelsförmånerna. I samma dom bifölls TLV:s överklagande när det gäller Region Skånes uppmaning till förskrivare att förhindra utbyte av läkemedel på öppenvårdsapoteken av andra skäl än den enskilda patientens medicinska behov.

Region Skåne överklagade kammarrättens dom i den del som gällde förbudet att ingå eller förnya prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel som säljs på apotek och ingår i läkemedelsförmånerna. Däremot överklagades inte domen i den del som gällde uppmaningen till förskrivare att förhindra utbyte av läkemedel på öppenvårdsapoteken. Det sistnämnda förbudet har således vunnit laga kraft.

Historik

 • TLV fattade beslut om förbud mot prisöverenskommelser och mot uppmaning till förskrivare att förhindra utbyte den 14 januari 2013
 • Region Skåne överklagade TLV:s beslut till förvaltningsrätten den 31 januari 2013
 • Förvaltningsrätten beslutade att inhibera verkställigheten av TLV:s beslut den 13 februari 2013
 • TLV överklagade beslutet om inhibition den 1 mars 2013
 • Kammarrätten avslog den 6 mars TLV:s överklagande av inhibitionsbeslutet
 • Förvaltningsrätten meddelade dom den 28 oktober 2013
 • TLV överklagade förvaltningsrättens dom angående förskrivarkryss den 14 november 2013
 • Region Skåne överklagade förvaltningsrättens dom i november 2013
 • Kammarrätten meddelade dom den 12 juni 2014
 • Region Skåne överklagade Kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen den 24 juni 2014
 • Högsta förvaltningsdomstolen meddelade dom den 17 december 2015

Sidinformation


Publicerad
27 juni 2014