Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV avskriver omprövning av POD till Omnipod

Omnipod är en slanglös insulinpump, en så kallad patchpump, avsedd för kontinuerlig subkutan tillförsel av snabbverkande insulin. Omnipod består av en handenhet och en POD som tillsammans utgör systemet. POD till Omnipod ingår i läkemedelsförmånerna sedan 2013. Beslutet var förenat med ett uppföljningsvillkor. Mot bakgrund av vad som framkom vid uppföljningen gällande användningen beslutade TLV att genomföra en omprövning för att utreda om kostnaden för användningen av POD till Omnipod är rimlig till det fastställda priset.

Utifrån aktuella behandlingsrekommendationer bedömde TLV att Omnipod ska jämföras med andra insulinpumpar. Insulinpumpar administrerar insulin med hjälp av en pump och olika pumpar kräver olika typer av tillbehör för att administrera insulin. För att få en rättvisande kostnadsbild så har TLV jämfört hela systemet Omnipod mot andra relevanta system för insulintillförsel. TLV:s kostnadsjämförelse visar att kostnaden för användning av Omnipod är att anse vara i nivå med kostnaden för användning av det mest relevanta jämförelsealternativet inklusive de tillbehör som behövs för att tillföra kroppen insulin. TLV bedömer därför att kostnaden för användningen av POD till Omnipod är rimligt till det fastställda priset och att 15 § Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är uppfylld.

Mot bakgrund av ovanstående har TLV beslutat att ärendet ska skrivas av från vidare handläggning.

Sidinformation


Publicerad
20 juni 2019