Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hantering av jäv och intressekonflikter

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) anlitar varje år experter och vetenskapliga råd. Som statlig myndighet måste TLV leva upp till de grundlagsstadgade kraven på saklighet och opartiskhet. Detta gäller i all verksamhet, även när myndigheten anlitar externa experter och vetenskapliga råd.

Alla experter och vetenskapliga råd lämnar jävsdeklarationer

Innan en expert eller ett vetenskapligt råd anlitas begär TLV in en deklaration där experten eller det vetenskapliga rådet redovisar kopplingar till företag och organisationer. Bedömningen av innehållet i respektive deklaration görs med utgångspunkt i det tänkta uppdraget och karaktären av kopplingen till företaget eller organisationen.

Jävsbedömningen gäller varje enskilt uppdrag

Det är alltid omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om en expert eller ett vetenskapligt råd kan anlitas eller inte. Eftersom det är uppdraget som styr kan bedömningarna skilja sig åt mellan olika uppdrag vid samma myndighet. Bedömningarna kan även skilja sig åt mellan olika myndigheter. Att en expert eller ett vetenskapligt råd blir accepterad av en myndighet innebär alltså inte att det är oproblematiskt med liknande uppdrag hos en annan myndighet.

Samverkan med andra myndigheter

TLV samarbetar med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, IVO, Folkhälsomyndigheten, eHälsomyndigheten, SBU, Livsmedelsverket och SVA angående jävsdeklarationer och informationstexter.

Nedan hittar du mer information om TLV:s hantering av jäv och intressekonflikter.

Sidinformation


Senast uppdaterad
8 januari 2024