Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Pågående regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till TLV. Här finns de regeringsuppdrag som TLV har och som vi ska redovisa till regeringen.

TLV ska analysera olika handlingsvägar som utvecklar tillgången till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar. Myndigheten ska också utreda och identifiera eventuella områden där det finns behov av författningsändringar. Utgångspunkten ska bygga på analys av patienternas tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 29 september 2023.

Rapport som presenterades på TLV:s och SHEA:s konferens 19 oktober 2022

TLV ska fortsätta arbetet med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP). Myndigheten ska utgå från de förslag den lämnat i de två tidigare uppdragen Hälsoekonomiska bedömningar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för ATMP (S2020/04362 och S2021/04971).

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 september 2023.

TLV ska utreda hur en försöksverksamhet med samhällsbetald miljöpremie inom en begränsad del av periodens vara-systemet ska utformas. I detta ingår att utarbeta hur premien och utbetalningssystemet ska utformas, samt att beräkna premiens storlek. I arbetet ska TLV utgå från de bedömningskriterier som Läkemedelsverket föreslår inom ramen för sitt uppdrag. Systemet ska bygga på att E-hälsomyndigheten beräknar och betalar ut premien baserat på produkternas försäljning. TLV ska tillsammans med E-hälsomyndigheten utreda hur systemet med utbetalningar av miljöpremien till läkemedelsföretagen ska fungera. I detta ingår bl.a. att utreda med vilken periodisering utbetalningen ska ske, samt att utreda hur informationen om vilka produkter som uppfyller kraven för att erhålla miljöpremien ska komma E-hälsomyndigheten tillhanda.

TLV ska lämna en första delredovisning till regeringen senast den 31 maj 2022. I denna del av uppdraget ska TLV redovisa en rättslig analys av behovet av eventuella författningsändringar inför att försöksverksamheten startar. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 30 oktober 2022.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska genomföra en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst som utförs på öppenvårdsapotek med syftet att bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning. Försöksverksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i det förslag om ett så kallat policylabb som lämnas i myndighetens rapport med dnr S2018/04563. Uppdraget ska genomföras under en treårsperiod och redovisas i årliga rapporter med början den 28 februari 2022. En slutredovisning ska lämnas till regeringen senast den 31 mars 2024.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används mot covid-19. TLV ska också skapa en process för att på kort tid kunna göra hälsoekonomiska bedömningar. Denna process ska kunna användas under särskilda omständigheter som pandemier eller andra kriser. Uppdraget redovisades den 31 januari 2023 till regeringen.

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska genomföra kostnadsdämpande åtgärder på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och samtidigt säkerställa prisdynamik och fortsatt god tillgång till läkemedel i Sverige. Åtgärderna bör leda till besparingar för staten eller regionerna på minst 800 miljoner kronor under fyra år, räknat från den 1 januari 2021. Besparingarna kan uppnås genom omprövningar och prisändringar, trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser. Besparingar i form av lägre pris (apotekens utförsäljningspris, AUP), ska uppgå till sammantaget minst 200 miljoner kronor. Uppdraget ska avrapporteras (i anslutning till TLV:s rapport Uppföljning av läkemedelskostnader) i juni år 2022, 2023 och 2024. En slutredovisning ska lämnas till regeringen senast den 19 juni 2025.
Läs mer om långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor och särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas.

Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

TLV ska se över och bedöma kostnaderna för den del i de årliga överenskommelserna om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. som rör bidrag för vissa läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen, vissa överföringar av läkemedel till slutenvården och vissa överföringar av förbrukningsartiklar. Denna kostnad uppgår sedan ett antal år till drygt 1,6 miljarder kronor och syftet med översynen är att få en uppdatering av beloppet. Översynen ska utgöra underlag för arbetet med kommande överenskommelser för läkemedelsförmånerna som tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 29 juni 2023 och slutredovisas senast den 30 oktober 2023.

TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har fått i uppdrag att genom olika insatser stärka tillgången till äldre antibiotika.

Den första delen av uppdraget är en analys av vilka antibiotika som försvunnit från den svenska marknaden och som det fortfarande finns ett behov av, samt vilka antibiotika som nu finns på svenska marknaden som löper risk att försvinna. Uppdraget ska även belysa de mest betydande hindren som finns för marknadsinträde för äldre antibiotika, vilka orsaker som kan ligga bakom att äldre antibiotika tas bort från svenska marknaden samt hur olika möjliga stimulans-, ersättnings- och finansieringsmodeller kan utformas för att ge incitament att behålla äldre antibiotika på marknaden. Den andra delen av uppdraget handlar om att bedöma om det är möjligt att genomföra åtgärder för att öka incitamenten att behålla äldre antibiotika på den svenska marknaden eller återfå antibiotika som har försvunnit från marknaden och som är av särskilt medicinskt värde.

TLV, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ska analysera och lämna förslag om utformningen av ett system med beredskapsapotek. Syftet är att tillgodose allmänhetens behov av läkemedel även under en fredstida krissituation, höjd beredskap eller krig.

Myndigheterna ska bland annat utgå från de förslag och analyser som redovisas i utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09). I uppdraget ingår också att undersöka hur beredskapsapotek kan hanteras med hänsyn till nationella och EU-rättsliga regler samt att göra en bedömning av konsekvenserna när det gäller effekter för konkurrens och tillgänglighet på apoteksmarknaden och kostnader för berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2023.

TLV ska undersöka möjligheten att använda data från läkemedelsanvändning i klinisk vardag för att förbättra möjligheterna till uppföljning av läkemedel. Syftet är att utveckla verktyg och metoder för att kunna systematisera och analysera data i större utsträckning och fortsätta utvecklingen av verktyg för att kommunicera resultaten av analyserna. Uppdraget är en fortsättning på tidigare uppdrag kring data i klinisk vardag.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den senast den 1 maj 2024.

Läs rapport om uppföljning med hjälp av alternativa datakällor med fokus på cancer, 2022

TLV ska utveckla prognosen av besparingar från sidoöverenskommelser med syfte att som komplement till Socialstyrelsens prognos av läkemedelskostnader bidra till en samlad bild över läkemedelskostnaderna. TLV:s prognos ska tillsammans med Socialstyrelsens prognos utgöra underlag för att fördela återbäring mellan staten och regionerna, inom ramen för den överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. som tecknas mellan staten och SKR. Myndigheten ska utreda förutsättningarna att förlänga prognosen över dessa besparingar till att omfatta innevarande år samt ytterligare 3 år, samt utveckla en modell för detta. Särskilt ska eventuella konsekvenser i form av ändrade beteenden hos aktörer på läkemedelsmarknaden belysas. I detta arbete ska TLV samråda med Socialstyrelsen om samordning av metoder och utgångspunkter och avrapporteringstillfällen. TLV ska även ha dialog med SKR om arbetet.

En delredovisning av uppdraget ska till den del som avser förutsättningar att förlänga prognosen, lämnas senast den 29 april 2022 och en utvecklad prognos lämnas senast den 31 oktober 2022 till regeringen.

Läs prognos 1, april 2022

TLV ska öka antalet omprövningar för att uppnå de kostnadsdämpande åtgärderna i myndighetens regeringsuppdrag kring besparingar. Uppdraget ska delredovisas i juni år 2023, 2024 och 2025 i anslutning till rapporteringen av uppdragen "Fortsatt uppföljning av läkemedelskostnader" och "Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel".

Senast den 19 juni 2026 ska TLV lämna en slutredovisning av arbetet.

Sidinformation


Senast uppdaterad
1 februari 2023
Till toppen