Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV har beslutat om höjning av takpriser

TLV har den 21 augusti 2023 beslutat att höja takpriset i vissa förpackningsstorleksgrupper som tidigare haft flytande takpriser, samt att fastställa dessa takpriser på den höjda nivån. Berörda läkemedelsföretag kan ansöka om prishöjning upp till de nya takprisnivåerna.

Beslutet är en del av TLV:s pågående översyn av takprissystemet för utbytbara läkemedel. Det utgör, likt de takprishöjningar som beslutades i april, en kortsiktig och skyndsam engångsåtgärd i syfte att stärka tillgången till läkemedel. Beslutet innebär att takpriset från och med den 1 september höjs för 309 förpackningsstorleksgrupper. På periodens vara-listan fanns i juni 2023 drygt 550 förpackningsstorleksgrupper med flytande takpris.

Tillsammans har de två besluten resulterat i att 957 förpackningsstorleksgrupper har fått ett höjt takpris. TLV har genomfört analyser inför respektive beslut för att ta fram kriterier för vilka förpackningsstorleksgrupper som har haft behov av höjda takpriser. Myndigheten har även inhämtat synpunkter från branschorganisationer och läkemedelsföretag.

Kriterier för höjning av takpris

Den nu aktuella takprishöjningen omfattar förpackningsstorleksgrupper med flytande takpriser som har funnits på periodens vara-listan någon gång från och med oktober 2022 till och med juni 2023 och som uppfyller minst ett av följande två kriterier:

  1. Takpriset i juni 2023 motsvarade ett inköpspris på mindre än 100 kronor per förpackning. Beräkningen görs utifrån minsta möjliga förpackningsstorlek inom förpackningsstorleksgruppen.
  2. Förpackningsstorleksgruppens substans- och formgrupp kom med på periodens vara-listan före 2016.

De grupper som uppfyller kriterierna får den 1 september ett fastställt takpris på en nivå som är 25 procent högre än det flytande takpriset i juni 2023. Höjningen motsvarar dock som minst 15 kronor och som mest 30 kronor per förpackning beräknat utifrån minsta möjliga förpackningsstorlek i förpackningsstorleksgruppen.

För information om vilka kriterier som gällde för höjning av takpris i beslutet som TLV fattade i april, se nyheten som publicerades den 12 april 2023.

Ansökan om prishöjning

Läkemedelsföretag kan ansöka om prishöjning upp till de nya takpriserna för läkemedel som ingår i de berörda förpackningsstorleksgrupperna. Om en sådan ansökan inkommer till TLV i augusti träder prishöjningen i kraft den 1 oktober. Såväl ansökan som handläggning av ansökan sker enligt ordinarie process för ansökan om prisändring.

Den fortsatta takprisöversynen

Den fortsatta översynen består av mer långsiktiga åtgärder och innebär att TLV ser över takprissystemet i sin helhet. Målsättningen är att utforma ett system som är hållbart över tid och som ska kunna möjliggöra både ökad prispress där utrymme finns och prishöjningar vid behov. TLV kommer att involvera läkemedelsföretagen och branschorganisationerna i arbetet. I oktober genomförs ett dialogmöte tillsammans med representanter från branschorganisationer och läkemedelsföretag.


Sidinformation


Publicerad
21 augusti 2023