Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s takprisöversyn

Dagens takprissystem infördes 2011. Regleringen innebär bland annat att takpriser fastställs till en nivå som sedan ligger kvar oförändrad. TLV arbetar nu med att utveckla ett mer dynamiskt system, med mekanismer som gör att systemet står sig över tid och som medger justeringar av takpriser.

Kort om dagens takpriser

 • Alla utbytbara läkemedel har takpriser som styr hur mycket ett läkemedel i en förpackningsstorleksgrupp får kosta som mest
 • Syftet med takpriser är att skapa jämnare priser för utbytbara läkemedel och en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
 • TLV fastställer takpris för läkemedel med generisk konkurrens efter givna kriterier, vilket innebär att takpriset kan sänkas med 65 procent från priset som gällde i en utbytesgrupp när den generiska konkurrensen startade
 • Fastställda takpriser gäller tills vidare från och med att de beslutats

Det nya takprissystemet

Takprisöversynen påbörjades under hösten 2022. Under 2023 har två kortsiktiga engångsåtgärder genomförts, och nu pågår arbetet med att ta fram ett nytt takprissystem. Liksom idag ska det nya systemet bidra till låga och jämna priser på utbytbara läkemedel. Målsättningen är en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och att det nya takprissystemet ska kunna bidra till en god tillgång till läkemedel.

Under arbetets gång kommer TLV att ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer. Den 13 oktober träffades TLV och representanter från branschorganisationerna och läkemedelsföretagen i ett dialogmöte. Syftet med mötet var att inhämta läkemedelsföretagens perspektiv kring ett antal specifika frågeställningar och förslag på hur ett framtida takprissystem skulle kunna utformas.

Här nedanför finns de frågeställningar som låg i fokus för dialogmötet den 13 oktober. TLV hade på förhand delat frågeställningarna med branschorganisationerna Läkemedelsindustriföreningen (Lif), Föreningen för Generiska läkemedel och biosimilarer (FGL) och Läkemedelshandlarna, som ombads att samla in medlemsföretagens synpunkter inför mötet. Under mötet diskuterades även delar av ett förslag till nytt takprissystem som FGL inkommit med till TLV.

 1. Vilka faktorer kan ligga bakom att ett läkemedelsföretag avstår från att gå in och konkurrera i en viss utbytesgrupp?
 2. Vilka är de vanligaste orsakerna till att ett läkemedelsföretag väljer att sluta bekräfta tillhandahållande eller begära utträde ur läkemedelsförmånerna för ett läkemedel?
 3. Vad skulle kunna få de högsta priserna i en utbytesgrupp med generisk konkurrens att sjunka snabbare och mer jämfört med idag?
 4. Hur ser ni på att alla förpackningar med samma substans och beredningsform idag får sina takpriser fastställda vid samma tillfälle?
 5. Vilka är för- och nackdelarna med att förpackningsstorleksgrupper inom en och samma utbytesgrupp med fastställda takpriser ofta har olika takpris?
 6. Vilka mekanismer skulle kunna användas för att anpassa takpriserna efter ändrade förutsättningar?
 7. Hur skulle ett framtida takprissystem kunna se ut?

Regeringsuppdrag kopplat till takpriser

Den 22 juni 2023 beslutade regeringen att ge TLV i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av takprissystemet avseende reglering för antibiotika, vilket går att läsa mer om på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.. Uppdraget, som ska belysa behovet av anpassningar för att stärka tillgången till antibiotika inom periodens vara-systemet, ska slutredovisas den 31 december 2024. Den 14 juni 2024 delredovisade TLV uppdraget genom rapporten Uppföljande analys av takprishöjningar för antibiotika under 2023.

Läs mer på sidan med regeringsuppdrag.

Redan genomförda åtgärder

För att stärka tillgängligheten till läkemedel bedömde TLV att det fanns skäl att genomföra kortsiktiga och skyndsamma engångsåtgärder. Åtgärderna har resulterat i att TLV har fattat beslut om höjning av takpriser i vissa förpackningsstorleksgrupper vid två tillfällen under 2023. Åtgärderna har genomförts regelstyrt utifrån givna kriterier och höjningsnivåer, inom ramarna för det befintliga takprisregelverket.

 • Den 11 april 2023 beslutade TLV att höja takpriser i vissa förpackningsstorleksgrupper med fastställda takpriser och omprövningstakpriser. Beslutet innebär att 648 förpackningsstorleksgrupper har ett höjt takpris från den 1 maj 2023 och tills vidare. Kriteriet för att en förpackningsstorleksgrupp skulle få höjt takpris var att priset på periodens vara i förpackningsstorleksgruppen var minst 85 procent av takpriset eller att inget företag bekräftat tillhandahållande. Kriteriet skulle ha uppfyllts minst två månader under perioden juli till december 2022. Nivån på höjningen var 25 procent. Höjningen motsvarade dock som minst 20 kronor och som mest 80 kronor per förpackning baserat på minsta möjliga förpackningsstorlek i förpackningsstorleksgruppen.
 • Den 21 augusti 2023 beslutade TLV att höja takpriser i vissa förpackningsstorleksgrupper som tidigare haft flytande takpriser, samt att fastställda dessa takpriser på den höjda nivån. Beslutet innebär att 309 förpackningsstorleksgrupper har ett höjt takpris från den 1 september 2023 och tills vidare. För att omfattas av en höjning skulle förpackningsstorleksgruppen ha flytande takpris och ha funnits på periodens vara-listan någon gång under perioden oktober 2022 till juni 2023. Därutöver skulle minst ett av följande två kriterier vara uppfyllda:
 1. Takpriset i juni 2023 motsvarade ett inköpspris på mindre än 100 kronor per förpackning, beräknat utifrån minsta möjliga förpackningsstorlek inom förpackningsstorleksgruppen.

 2. Förpackningsstorleksgruppens substans- och formgrupp kom med på periodens vara-listan före 2016.

De förpackningsstorleksgrupper som uppfyllde något av kriterierna fick en höjning av takpriset, som fastställdes på den höjda nivån. Nivån på höjningen var 25 procent, beräknat utifrån de flytande takpriserna i juni 2023. Höjningen motsvarade dock som minst 15 kronor och som mest 30 kronor per förpackning baserat på minsta möjliga förpackningsstorlek i förpackningsstorleksgruppen.

Inför att TLV beslutade om respektive åtgärd informerades läkemedelsföretag med varor i periodens vara-systemet och branschorganisationerna FGL, Lif och Läkemedelshandlarna skriftligen samt bjöds in till ett digitalt informations- och dialogmöte. Även Läkemedelsverket fick del av den skriftliga informationen och deltog på mötet.

Besluten om takprishöjningarna är engångsåtgärder som gäller tills vidare. Företag som har läkemedel i de berörda grupperna har efter TLV:s beslut möjlighet att ansöka om prishöjning för sina läkemedel upp till de nya fastställda takpriserna. Såväl ansökan som handläggning av ansökan sker enligt ordinarie process för ansökan om prisändring.

På sidan Preliminära och gällande takpriser finns filer som visar vilka förpackningar som omfattas av de två takprishöjningarna.

Sidinformation


Senast uppdaterad
17 juni 2024