Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s takprisöversyn

Hösten 2022 kommunicerade TLV att myndigheten kommer genomföra en översyn av takprissystemet.

TLV har påbörjat arbetet med att utveckla ett mer dynamiskt takprisregelverk, som ska vara hållbart över tid och kunna möjliggöra både ökad prispress där utrymme finns och prishöjningar vid behov. Utformningen av systemet ska verka för en god tillgång till läkemedel för patienterna. Samtidigt ska det fortsatt bidra till låga och jämna priser på utbytbara läkemedel, en väl fungerande konkurrens och en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Under arbetets gång kommer TLV att ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer. I oktober kommer ett dialogmöte att genomföras tillsammans med ett antal representanter från branschorganisationer och läkemedelsföretag. En inbjudan till detta möte har gått ut till branschorganisationerna Läkemedelsindustriföreningen (Lif), Föreningen för Generiska läkemedel och Biosimilarer (FGL) och Läkemedelshandlarna, som får i uppdrag att utse deltagare till mötet och samla in synpunkter från sina respektive medlemsföretag.

Den 22 juni 2023 beslutade regeringen att ge TLV i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av takprissystemet avseende reglering för antibiotika, vilket går att läsa mer om på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Informationen på den här sidan kommer att uppdateras allteftersom arbetet med takprisöversynen fortsätter.

Redan genomförda åtgärder

För att stärka tillgängligheten till läkemedel bedömde TLV att det fanns skäl att genomföra kortsiktiga och skyndsamma engångsåtgärder. Åtgärderna har resulterat i att TLV har fattat beslut om höjning av takpriser i vissa förpackningsstorleksgrupper vid två tillfällen under 2023. Åtgärderna har genomförts regelstyrt utifrån givna kriterier och höjningsnivåer, inom ramarna för det befintliga takprisregelverket.

  • Den 11 april 2023 beslutade TLV att höja takpriser i vissa förpackningsstorleksgrupper med fastställda takpriser och omprövningstakpriser. Beslutet innebär att 648 förpackningsstorleksgrupper har ett höjt takpris från den 1 maj 2023 och tills vidare. Kriteriet för att en förpackningsstorleksgrupp skulle få höjt takpris var att priset på periodens vara i förpackningsstorleksgruppen var minst 85 procent av takpriset eller att inget företag bekräftat tillhandahållande. Kriteriet skulle ha uppfyllts minst två månader under perioden juli till december 2022. Nivån på höjningen var 25 procent. Höjningen motsvarade dock som minst 20 kronor och som mest 80 kronor per förpackning baserat på minsta möjliga förpackningsstorlek i förpackningsstorleksgruppen.
  • Den 21 augusti 2023 beslutade TLV att höja takpriser i vissa förpackningsstorleksgrupper som tidigare haft flytande takpriser, samt att fastställda dessa takpriser på den höjda nivån. Beslutet innebär att 309 förpackningsstorleksgrupper har ett höjt takpris från den 1 september 2023 och tills vidare. För att omfattas av en höjning skulle förpackningsstorleksgruppen ha flytande takpris och ha funnits på periodens vara-listan någon gång under perioden oktober 2022 till juni 2023. Därutöver skulle minst ett av följande två kriterier vara uppfyllda:
  1. Takpriset i juni 2023 motsvarade ett inköpspris på mindre än 100 kronor per förpackning, beräknat utifrån minsta möjliga förpackningsstorlek inom förpackningsstorleksgruppen.

  2. Förpackningsstorleksgruppens substans- och formgrupp kom med på periodens vara-listan före 2016.

De förpackningsstorleksgrupper som uppfyllde något av kriterierna fick en höjning av takpriset, som fastställdes på den höjda nivån. Nivån på höjningen var 25 procent, beräknat utifrån de flytande takpriserna i juni 2023. Höjningen motsvarade dock som minst 15 kronor och som mest 30 kronor per förpackning baserat på minsta möjliga förpackningsstorlek i förpackningsstorleksgruppen.

Inför att TLV beslutade om respektive åtgärd informerades läkemedelsföretag med varor i periodens vara-systemet och branschorganisationerna FGL, Lif och Läkemedelshandlarna skriftligen samt bjöds in till ett digitalt informations- och dialogmöte. Även Läkemedelsverket fick del av den skriftliga informationen och deltog på mötet.

Besluten om takprishöjningarna är engångsåtgärder som gäller tills vidare. Företag som har läkemedel i de berörda grupperna har efter TLV:s beslut möjlighet att ansöka om prishöjning för sina läkemedel upp till de nya fastställda takpriserna. Såväl ansökan som handläggning av ansökan sker enligt ordinarie process för ansökan om prisändring.

På sidan Preliminära och gällande takpriser finns filer som visar vilka förpackningar som omfattas av de två takprishöjningarna.

Sidinformation


Senast uppdaterad
21 augusti 2023
Till toppen