Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 2, 2022

Läs TLV:s andra nyhetsbrev för år 2022.

TLV subventionerar virushämmande behandling av covid-19 till riskgrupper

Paxlovid, som behandlar patienter som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19, kommer ingå i högkostnadsskyddet från den 19 november. Paxlovid används för att behandla vuxna som inte behöver behandlas med syrgas men som har ökad risk att utveckla svår covid-19, till exempel personer med hög ålder eller nedsatt immunförsvar.

Läs om subventionen av Paxlovid

TLV subventionerar läkemedel mot cystisk fibros

TLV har beslutat att läkemedlen Kaftrio, Kalydeco och Symkevi som behandlar cystisk fibros kommer att ingå i högkostnadsskyddet. TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna för läkemedel mot cystisk fibros. Överläggningarna har resulterat i en sidoöverenskommelse mellan företaget och regionerna som gör att kostnaderna för att behandla med Kaftrio, Kalydeco och Symkevi sänks. Sidoöverenskommelsen omfattar även Orkambi som marknadsförs av samma företag och som därmed fortsatt kan subventioneras.

Läs mer om subventionen av läkemedel mot cystisk fibros

Rapport: Så kan tillgången till äldre antibiotika stärkas

Brister i tillgång till antibiotika kan utgöra allvarliga hinder för ansvarsfull antibiotikabehandling – och en kartläggning visar att marknadssituationen för antibiotika är ansträngd. Det är läge för staten att vidta åtgärder, konstaterar TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i en gemensam rapport till regeringen.

Läs mer om hur tillgången till äldre antibiotika kan stärkas

Hälsoekonomisk bedömning av Evusheld vid prevention av covid-19

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning för läkemedlet Evusheld (tixagevimab/cilgavimab). Evusheld är ett virushämmande läkemedel som används förebyggande mot covid-19 hos vuxna och ungdomar med hög risk för allvarliga komplikationer.

Läs mer om den hälsoekonomiska bedömningen för Evusheld

Hälsoekonomisk bedömning av Padcev vid lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Padcev (enfortumab vedotin). Bedömningen gäller vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare har fått platinainnehållande cellgifter och immunoterapi i form av en hämmare av så kallad programmerad celldödsreceptor 1 eller programmerad celldödsligand 1.

Läs mer om den hälsoekonomiska bedömningen för Padcev

Förslag till miljöpremie i förmånssystemet

TLV har inom ramen för ett regeringsuppdrag, tillsammans med Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten, tagit fram förslag för en försöksverksamhet med en miljöpremie för läkemedel i periodens vara-systemet.

Läs mer om förslaget till miljöpremie i förmånssystemet

TLV ser över takprissystemet

För att säkra en fortsatt god tillgång till läkemedel för patienterna, påbörjar TLV en översyn av takprissystemet för utbytbara läkemedel inom läkemedelsförmånerna. TLV kommer inom ramen för arbetet att både se till kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.

Läs mer om översynen av takprissystemet

2022 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling

Apotekens e-handel driver fortfarande tillväxten på apoteksmarknaden. Försäljning via öppenvårdsapotek uppgick totalt till cirka 51,5 miljarder kronor 2021. Försäljningstillväxten var knappt två procent vilket var den lägsta försäljningstillväxten sedan 2015.

Läs mer om uppföljningen av apoteksmarknadens utveckling

Hälsoekonomisk bedömning av Saphnelo vid systemisk lupus erythematosus (SLE)

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Saphnelo (anifrolumab) som är en tilläggsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår, aktiv, autoantikroppspositiv SLE, trots standardbehandling.

Läs mer om den hälsoekonomiska bedömningen av Saphnelo

Fortsatt utveckling av de nationella hälsodataregistren leder till bättre uppföljning av läkemedel

TLV har lämnat en rapport till regeringen om vikten av tillgång till data för uppföljning av läkemedel. Ökad inrapportering av rekvisitionsläkemedel, ett nationellt primärvårdsregister och möjlighet för TLV att hantera individdata är tre områden TLV lyfter i avrapporteringen.

Läs mer om vikten av tillgång till data för uppföljning av läkemedel

Sidinformation


Publicerad
28 november 2022