Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Delrapport av medicinteknikuppdraget 2018 och 2019 

Varje år köper landsting och kommuner medicintekniska produkter för minst 22 miljarder kronor och marknaden utvecklas snabbt. De hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter som TLV gör innebär att landstingen får tillgång till bättre beslutsunderlag och förutsättningar för en jämlik användning till en rimlig kostnad för den nytta produkterna ger.

TLV har i uppdrag av regeringen att fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter under 2018 och 2019. I den här rapporten beskrivs bland annat vilka medicintekniska produkter TLV utvärderar i år och hur TLV samverkar med landstingen. Det redovisas också hur processen för horisontspaning, det vill säga tidig identifiering av medicintekniska produkter som kan innebära teknikskifte eller stor budgetpåverkan, utvecklats vidare.

I rapporten bedömer TLV att ett nationellt arbete med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Bedömningen görs bland annat mot bakgrund av de investeringsbehov rörande medicinteknik som hälso- och sjukvårdshuvudmännen står inför. Den görs också mot bakgrund av att det finns ett behov av ökat genomslag för kunskapsunderlag i hälso- och sjukvården samt det förslag om utökat och obligatoriskt utvärderingssamarbete mellan unionens medlemsstater som EU kommissionen lagt fram.

Uppdraget att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter har TLV haft sedan 2012. TLV anser att verksamheten bör fortsätta utvecklas. Det kräver långsiktighet och förutsägbarhet för alla aktörer. Dels bör effektiva samarbetsformer tas fram, där nationella utvärderingar och rekommendationer får genomslag. Dels bör TLV:s uppdrag att utvärdera medicintekniska produkter permanentas och utökas för att säkerställa en stabil och effektiv verksamhet på lång sikt.

Sidinformation


Publicerad
19 oktober 2018