Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Årsredovisning

Vi rapporterar tillbaka genom vår årsredovisning

I vår årsredovisning rapporterar vi tillbaka till regeringen vilka resultat vi har uppnått, om vi nått uppsatta mål och hur vi använt de pengar vi har haft till vårt förfogande.

Årsredovisningen lämnar vi i slutet av februari varje år, tillsammans med ett budgetunderlag som innehåller uppgifter om hur mycket medel vi anser att myndigheten behöver de kommande åren.

Några milstolpar från 2023

Januari

 • TLV lämnar en årlig uppföljningsrapport om beslut om bidrag till apotek i glesbygd samt bidragets användning och effekter. För verksamhetsåret 2021 fick 44 apotek sammanlagt 12,4 miljoner kronor i bidrag.
 • TLV:s internationella prisjämförelse för 2022 publiceras. Rapporten är en del av TLV:s uppdrag att följa och analysera prisutvecklingen på läkemedel i ett internationellt perspektiv.
 • En uppdaterad föreskrift om statligt tandvårdsstöd och nya referenspriser träder i kraft.
 • TLV redovisar regeringsuppdraget Att genomföra hälsoekonomiska bedömningar under särskilda omständigheter. Rapporten beskriver TLV:s bedömningar av läkemedel som används vid Covid-19 samt en process för hälsoekonomiska bedömningar vid särskilda omständigheter.

Februari

 • TLV lämnar en andra delrapport för regeringsuppdraget om en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på apotek.
 • TLV lämnar rapporten Utveckling av tandvårdsproduktionen inom det statliga tandvårdsstödet. Rapporten som avser perioden 2009—2019 visar att tandläkarnas årliga vårdproduktion har minskat med 17 procent inom den privata sektorn och var oförändrad inom folktandvården.

Mars

 • Den slutliga uppföljningen av återbäringen från sidoöverenskommelser mellan regioner och läkemedelsföretag för 2022 återrapporteras och utfallet blev knappt 2,5 miljarder kronor.
 • TLV remitterar förslag till förbättringar i det statliga tandvårdsstödet.
 • TLV står värd för EU:s betalarorganisationers möte (NCAPR) och håller i samband med det en konferens för intressenter i sektorn, från hela Europa. Mötena fokuserar på rimlig prissättning och sjukvårdssystemets hållbarhet.
 • TLV lämnar en delredovisning i uppdraget om stärkt tillgång till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd, som innehåller en kartläggning och analys av tidigare subventionsärenden.
 • TLV delredovisar regeringsuppdraget om att utforma ett system med beredskapsapotek utifrån de analyser som myndigheten hittills gjort.

April

 • TLV genomför ett rundabordssamtal inom onkologi. Samtalen är forum för dialog mellan TLV, patientföreningar och yrkesverksamma inom cancer.
 • TLV fattar beslut om höjning av takpriset för 648 förpackningsstorleksgrupper.

Maj

 • TLV betalar ut 12,1 miljoner kronor i bidrag till totalt 40 apotek i glesbygd för 2022.
 • Danmark ansluter sig till det nordiska HTA-samarbetet FINOSE, där Finland, Norge och Sverige sedan tidigare ingår.
 • Gruppen Heads of HTA Agencies (HAG) har sitt möte i Stockholm och väljer TLV:s generaldirektör Agneta Karlsson till vice ordförande för gruppen.
 • TLV publicerar en uppföljning av 2020 års ändringar av prissättning av extemporeläkemedel och lagerberedningar. I rapporten redovisas de ekonomiska konsekvenserna och datamässiga följderna av föreskriftsändringen.

Juni

 • TLV redovisar tre regeringsuppdrag i en rapport som beskriver kostnadsutvecklingen för läkemedel inom förmånen, kostnadsdämpande åtgärder och utveckling av verktyg för att säkerställa god tillgång på läkemedel samt TLV:s arbete med omprövningar.

Juli

 • TLV publicerar ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket. Ändringarna träder i kraft den 15 januari 2024.

Augusti

 • TLV fattar beslut om höjning och fastställande av takpriser för 309 förpackningsstorleksgrupper med flytande takpriser.

September

 • TLV redovisar en uppföljning av tandvårdsmarknaden inom det statliga tandvårdsstödet mellan 2019 och 2022. Rapporten analyserar den totala tandvårdskonsumtionen, det statliga tandvårdsstödet, patienter, priser, samt tandvårdsföretag och personal.
 • TLV publicerar en uppföljning över apoteksmarknadens utveckling 2023. Rapporten innehåller en bedömning av hur marknaden förväntas utvecklas de närmsta åren. TLV påbörjar samtidigt arbetet med att ändra föreskriften om apotekens handelsmarginal.
 • TLV lämnar en rapport om hur hälsoekonomiska metoder och användandet av betalningsmodeller kan utvecklas när det gäller avancerade läkemedelsbehandlingar som ATMP och kombinationsbehandlingar på cancerområdet.
 • TLV lämnar en rapport om stärkt tillgång till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd till långsiktigt hållbara läkemedelskostnader.

Oktober

 • TLV publicerar en uppdatering av ersättningen i Övrigt-posten, som är en del av statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. Enligt TLV:s uppdatering har kostnader i posten minskat med 230–266 miljoner kronor sedan 2016, då posten uppdaterades senast.

November

 • TLV genomför ett dialogforum för samverkan med patient-, konsument- och pensionärsorganisationer. Syftet är att skapa en god dialog där så många som möjligt får komma till tals.
 • TLV:s internationella prisjämförelse för 2023 publiceras. Rapporten är en del av TLV:s uppdrag att följa och analysera prisutvecklingen på läkemedel i ett internationellt perspektiv.
 • TLV publicerar en omarbetad version av Handbok för företag vid ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar.

December

 • TLV lämnar en rapport över prognos av besparingar från sidoöverenskommelser mellan regioner och företag.
 • TLV beslutar att höja den ersättning som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel på apotek. Beslutet om höjningen baseras på den succesivt försämrade lönsamheten apoteken har haft över tid. Höjningen gäller för priser på apotek från den 1 mars 2024.
 • TLV:s uppdaterade föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel (TLVFS 2014:9), den så kallade 15-årsregeln, träder i kraft.
 • TLV slutredovisar uppdraget om att utforma ett system med beredskapsapotek. I rapporten Stärkt förmåga på apoteksmarknaden föreslår TLV åtgärder för att tillgodose allmänhetens behov av läkemedel i hela hotskalan.

 

Sidinformation


Senast uppdaterad
22 februari 2024