Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2020

TLV har fortsatt att utreda förslag och inkomna synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt och ändamålsenligt.

TLV föreslår bland annat två nya åtgärder för kirurgisk behandling av parodontit och två nya åtgärder för kirurgisk behandling av periimplantit istället för dagens åtgärder 441–445.

Vidare föreslår TLV att implantatbehandling blir ersättningsberättigande för entandslucka där granntänderna är intakta eller endast har mindre restaurering eller skada. En ny åtgärd tillförs för protetisk friläggning med lambå vid ett större antal tänder vilket är vävnadsbesparande och prognoshöjande för patienter med kraftigt nedslitna bett.

TLV har även fortsatt den språkliga översynen för att göra föreskriften mera tydlig och enklare att tillämpa. Denna gång har tillståndens rubriker och villkor setts över liksom åtgärdernas restriktionstexter. I samband med den rent språkliga översynen har TLV även sett över om restriktionerna för åtgärderna är enhetliga.

Du ser remissen med alla förslag i filen till höger under relaterad information.

Remisstiden går ut den 12 april och beslut om ändringar i föreskriften fattas den 24 maj 2019.

Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du sända dem till registrator@tlv.se.

Sidinformation


Publicerad
5 mars 2019