Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Frågor och svar för dig som är privatperson

TLV är en statlig myndighet som beslutar vilken tandvård, vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskydden så du inte ska behöva betala allt själv. Här kan du bland annat läsa mer om hur högkostnadsskyddet fungerar.

Om du inte får svar på din fråga

Om du inte hittar ett svar på din fråga kan du mejla den till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Gå direkt till det avsnitt du vill läsa:

Allmänna frågor

Kan ett läkemedel som inte är med i läkemedelsförsäkringen bli periodens vara?

Ja, det kan det bli. Nästan alla läkemedel som säljs i Sverige är med i Läkemedelsförsäkringen. Det saknas lagstöd för att ställa krav på mer omfattande försäkring än vad produktansvarslagen anger. Om en patient får biverkningar av ett läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt kan Läkemedelsförsäkringen ersätta patienten. Om företaget inte är anslutet till Läkemedelsförsäkringen kan patienten vända sig till domstol och få ärendet prövat mot produktansvarslagen och skadeståndslagen.

För mer information läs mer i informationen "Alla läkemedel i Sverige ska vara säkra att använda" nedan.

Tar ni miljöhänsyn när ni utser periodens vara?

Frågan om miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna har utretts i flera statliga utredningar, och är en aktuell fråga. För närvarande finns dock inget lagstöd för att detta ska vägas in då periodens vara utses.

Kan en vara med kort hållbarhet bli periodens vara?

Hållbarheten för varje förpackning periodens vara ska vara sådan att den inför förpackningens utlämnande från apoteken under hela prisperioden är tillräcklig för patientens hela förväntande användningstid och minst ytterligare två månader. Avvikelser från detta ska anmälas till TLV.

Systemet med periodens vara kostar mycket i hantering för TLV, apotek och distributörer. Tas någon hänsyn till dessa kostnader i bedömningen om systemet är kostnadseffektivt för samhället?

Ja, dessa kostnader har tagits med i bedömningen av systemets effektivitet som helhet.

 • Kostnaderna för TLV är begränsade då det endast är ett fåtal personer som administrerar systemet på myndigheten.
 • Apoteken får en extra ersättning utöver handelsmarginalen för hanteringen av utbytet. Ersättningen är 11,50 kr/förpackning som säljs inom periodens vara-systemet.
 • Periodens vara förenklar för apoteken att förutspå vilken av flera utbytbara varor som kommer att gå åt under en månad.
 • Distributörerna ska leverera varor till apoteken och har inte rapporterat om några extra kostnader till följd av utbytet.

Varför har inte periodens vara alltid lägst pris i en utbytesgrupp?

Periodens vara är det läkemedel i varje förpackningsgrupp som är tillgängligt till lägst pris. Med tillgängligt avses att läkemedelsföretaget har meddelat TLV att varan kan levereras i tillräcklig mängd till hela marknaden under hela månaden.

Det kan dock finnas utbytbara läkemedel i en grupp som har ett lägre pris än periodens vara, men som inte är tillgängliga för hela marknaden.

Varför är förra periodens vara billigare än denna periods vara?

Företagen kan ansöka om prisändringar varje månad. De kan sänka priserna och höja priserna till en viss gräns (takpris), vilket innebär att priserna kan variera. Detta gör att priserna varierat från månad till månad, men blir alltid lägre över tid till följd av konkurrensen. Om priser inte tilläts variera, skulle vi riskera lägre konkurrens och högre priser för patienter och samhället.

Hur gör vi när vi inte kan beställa periodens
vara? Kan vi expediera reserven inom förmånen?

Apotek som inte kan beställa periodens vara kan anmäla detta till TLV. Det gör ni enklast via formuläret på sidan Anmälan för tillgänglighet för periodens vara.

När TLV får in en anmälan om otillgänglighet för ett läkemedel på listan över periodens vara, kontaktar vi läkemedelsföretaget, som då får möjlighet att visa för TLV att läkemedlet finns tillgängligt för beställning på samtliga distribunaler. Kan företaget visa detta, behövs ingen mer utredning och läkemedlet betraktas som tillgängligt. Om företaget inte kan visa detta tas varan bort som periodens vara och en reserv, om sådan finns, utses till periodens vara.

När apoteken inte kan beställa hem periodens vara för leverans vid nästkommande leveranstillfälle, är det reserv 1 som ska expedieras.

Utbytesreglerna tillåter endast utbyte till ett läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Utbyte av läkemedel regleras i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

För att ingen, varken du som patient eller samhället, ska behöva betala mer än nödvändigt för dina läkemedel erbjuder apoteken ett likadant läkemedel av annat märke men till ett lägre pris. Utbytet skapar priskonkurrens mellan läkemedelsbolagen. Läkemedelsbolagen konkurrerar varje månad om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli sålda. Detta gör att priset på ett och samma läkemedel kan variera från en månad till en annan.

Vid receptexpeditionen på apotek kan farmaceuten inte veta om du som patient inte tål ett visst läkemedel, om läkaren inte angett det i receptet. Då är det viktigt att du talar om att du inte tål läkemedlet som du erbjuds utbyte till, så att du får ett läkemedel du tål.

Det kan finnas fler olika anledningar till varför du inte kan få ditt läkemedel inom högkostnadsskyddet.

Följande är några exempel på detta:

 • Om du inte vill byta till det likvärdiga läkemedel apoteket erbjuder dig, utan hämta ut det läkemedel din förskrivare skrivit ut.
 • Om läkemedlet inte ingår i högkostnadsskyddet och du motsätter dig utbyte till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.
 • Om receptet är utfärdat utomlands.

På sidan Så fungerar högkostnadsskyddet kan du läsa mer kring högkostnadsskyddet.

För att ingen, varken du som patient eller samhället, ska behöva betala mer än nödvändigt för dina läkemedel erbjuder apoteken ett likadant läkemedel av annat märke men till ett lägre pris. Läkemedelsbolagen konkurrerar varje månad om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli sålt. Detta gör att priserna på ett och samma läkemedel kan variera från en månad till en annan.

På vår sida Periodens varor hittar du listan över periodens varor. Här framgår vilken förpackning som utsetts till periodens vara i varje förpackningsstorleksgrupp och vilket pris den har. Listan över periodens vara består av utbytesgrupper av tre olika nivåer; substans, beredningsform och styrka. Dessa är i sin tur indelade i förpackningsstorleksgrupper. Antalet utbytes- och förpackningsstorleksgrupper varierar från månad till månad.

Du kan alltid tacka nej till utbyte, men det kan påverka hur stor del av kostnaden som täcks av högkostnadsskyddet och hur mycket då får betala själv. Undantaget är läkemedel som enligt smittskyddslagen ska lämnas ut kostnadsfritt till patienten, när sådana läkemedel byts ut kan du som patient inte neka till utbytet.Om det finns medicinska skäl till att du inte ska byta ut ditt läkemedel, kan du prata med din läkare så kan hen ange på receptet att inget utbyte ska ske på apotek. Även expedierande farmaceut på öppenvårdsapoteket får motsätta sig utbyte om det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära risker för dig som patient. I båda fallen täcks hela kostnaden av högkostnadsskyddet. Farmaceut får även motsätta sig utbyte om utbytet skulle innebära dröjsmål med behandlingen när ett läkemedel förskrivits enligt smittskyddslagen.

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar högst 2 600 kronor under denna period. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbörjar du en ny tolvmånadersperiod.

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år. För utbytbara läkemedel får den som motsätter sig utbyte betala en merkostnad.

Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.

TLV upphandlar inte läkemedel. TLV beslutar vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel samt beslutar vilken tandvård som ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet för tandvård.

TLV ansvarar även för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel på apotek samt bedriver tillsyn.

Du kan läsa mer om vad TLV gör på sidan Om TLV.

Ja, likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen. De är därmed utbytbara med varandra.

Ja, likvärdiga läkemedel är lika säkra, oavsett pris. Alla läkemedel granskas och godkänns av myndigheter innan de får säljas. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen.

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter, biverkningar. De orsakas i de flesta fall av det verksamma ämnet. Biverkningarna kan beskrivas lite olika i den information som finns i förpackningen, trots att läkemedlen är likvärdiga. Om du upplever nya biverkningar av ditt läkemedel eller en förändrad effekt, kontakta din läkare eller farmaceut på ditt apotek.

Det är du som bestämmer om ditt läkemedel ska bytas ut, men ditt val påverkar din kostnad. Apoteket erbjuder det läkemedel som har lägst pris. Vilket läkemedel detta är kan variera mellan gångerna du besöker apoteket. För läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet får du betala hela kostnaden själv men apoteken ska erbjuda utbyte till ett likvärdigt läkemedel inom högkostnadsskyddet om sådant finns.

 • Lär dig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel. Om du är osäker på vilket detta är, fråga din läkare eller en farmaceut på ditt apotek.

 • Låt etiketten sitta kvar på läkemedelsförpackningen. Där står det ofta vilket läkemedel din läkare skrev ut, vad det likvärdiga läkemedlet du har fått heter samt vilket det verksamma ämnet är.

 • Informera alltid din läkare om du har en allergi. Läkaren tar då ställning till om ett byte är lämpligt för dig.

 • Fråga en farmaceut på ditt apotek eller din läkare om du är osäker på hur du ska använda dina läkemedel.

Gå tillbaka till toppen på den här sidan.

Högkostnadsskyddet för tandvård

Tandvårdsstödet omfattar alla vuxna som är 24 år eller äldre.

Det består av:

 • Ett allmänt tandvårdsbidrag, på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal man är.

 • Ett högkostnadsskydd, som gör att man bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. För kostnader upp till 3 000 kronor lämnas ingen ersättning utan du som patient bekostar denna tandvård själv. Därefter är ersättningen 50 procent av kostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor och 85 procent av kostnaderna som överstiger 15 000 kronor. Ersättningen beräknas på de så kallade referenspriserna. Om tandläkaren har ett högre pris än referenspriset får man betala mellanskillnaden själv.

 • Ett särskilt tandvårdsbidrag på 600 kronor per halvår för undersökningar och förebyggande tandvård för personer som har sjukdom eller funktionsnedsättning som kan innebära en risk för sämre tandhälsa.

Vill du veta mer om tandvårdsstödet, klicka här.

Ja, i vissa fall. Regionerna kan efter individuell prövning ge stöd i form av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift till följande grupper:

 • Personer som har viss långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser eller som omfattas av LSS.
 • Personer som behöver viss tandvård som led i sjukdomsbehandling.
 • Personer som får viss oralkirurgisk behandling.

Asylsökande och papperslösa flyktingar har rätt till akut tandvård. De betalar 50 kronor i patientavgift per besök.

Vill du veta mer om de olika tandvårdsstöden, klicka här.

Det statliga tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård. Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov. Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ett särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.

Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är 300 eller 600 kronor per år, beroende på din ålder.

Det särskilda tandvårdsbidraget ska ge stöd till förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna.

Högkostnadsskyddet ska ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov.

Vill du veta mer om tandvårdsstödet, klicka här.

Referenspris beräknas för varje tandvårdsåtgärd och är grunden för beräkning av patientens tandvårdsstöd. Det finns exempelvis referenspris för olika fyllningar, rotbehandlingar och kronor men även för undersökning samt större behandlingar som tandreglering eller implantatoperation.

Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling kan vara och tar hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt arbete och material och fungerar därigenom som ett jämförelsepris.

Referenspriserna fungerar också som ett jämförelsepris.

Det är TLV som beslutar om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet.

Det är fri prissättning på tandvård vilket betyder att din tandläkare och tandhygienist kan ta det pris den vill för att utföra vården, så länge som priset är skäligt med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt. Det är referenspriserna, eller vårdgivarens pris om det är lägre, som ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling när kostnaderna enligt referenspriset överstiger 3 000 kronor under en period på 12 månader.

Vill du veta mer om tandvårdsstödet, klicka här.

En tandvårdsbehandling består vanligen av olika åtgärder som utförs vid samma tillfälle. I detta exempel har dessa åtgärder sammanlagt har ett referenspris på 20 000 kronor. Det är fri prissättning och i vårt exempel är tandläkarens pris för behandlingen 22 000 kronor.

Först behöver du betala 3 000 kronor för att komma upp till högkostnadsskyddets första nivå.

Av kostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor, det vill säga 12 000 kronor, betalar du 50 procent. Det blir 6 000 kronor.

Av de kostnader som överstiger 15 000 kronor, det vill säga 5 000 kronor, betalar du 15 procent. Det blir 750 kronor.

Du får också stå för mellanskillnaden av det tandläkaren tar ut och referenspriset, alltså 2 000 kronor.

Du betalar därmed totalt 11 750 kronor (3 000 + 6 000 + 750 + 2 000) för en behandling som kostar totalt 22 000.

Du har har sammanlagt fått 10 250 kronor i tandvårdsersättning från högkostnadsskyddet för den utförda tandvården.

Vill du veta mer om tandvårdsstödet, klicka här.

Tandpriskollen är en digital prisjämförelsetjänst, där du kan få en bild av prisnivåerna inom tandvården och göra jämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar i en kommun.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Du kan jämföra priser för olika behandlingar och åtgärder mellan olika tandvårdsmottagningar. Priserna i Tandpriskollen baseras på priser som faktiskt betalats av patienter i tandvården. Tandpriskollen omfattar tandvårdsmottagningar som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet, vilket i stort sett är alla tandvårdsmottagningar.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna skiljer sig åt mellan vårdgivare. Tandpriskollen kan hjälpa dig att skapa dig en uppfattning om priserna i tandvården.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Tandpriskollen omfattar tandvårdsmottagningar som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet, vilket i stort sett är alla tandvårdsmottagningar.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Priserna i Tandpriskollen uppdateras tre gånger om året; mars, september och december.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Priserna som visas är medianpris baserat på de priser mottagningarna rapporterat under sex månader och är inte nödvändigtvis vad mottagningen skulle debitera dig. Du ska alltid få en prisuppgift av din tandläkare eller tandhygienist utifrån ditt behov av tandvård innan behandling sker.

Priserna i Tandpriskollen visar priset innan tandvårdsersättning är avdragen.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Priserna i Tandpriskollen är ett medianpris baserat på faktiska priser som tandvårdsmottagningen tagit ut under en period på sex månader. Det betyder att du som patient kan få betala ett annat pris beroende på just ditt behov. Exempelvis kan en lagning eller en rotfyllning variera i pris beroende på hur pass avancerad vård den kräver. Det är viktigt att du får ett kostnadsförslag från din tandläkare innan behandlingen.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

En tandläkare eller en tandhygienist kan utföra olika åtgärder för att behandla en skada, sjukdom eller andra besvär. Ett behandlingspaket är därför en kombination av två eller flera åtgärder.

Tandpriskollen omfattar enbart åtgärder som är ersättningsberättigade enligt det statliga tandvårdsstödet.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Det beror på vilken typ av behandling du ska göra. Är det en mer omfattande behandling, kan prisskillnaderna vara uppemot flera tusen kronor.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Priset är en del i att välja vårdgivare. Tandpriskollen hjälper till med det. Men det är viktigt att du och den vårdgivare du väljer har en dialog om dina behov och din vård för att du ska kunna skapa dig en uppfattning om det är rätt vårdgivare för dig.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

I Tandpriskollen visas medianpriset för både behandlingar och enskilda åtgärder.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar vilken tandvård, vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskydden så du inte ska behöva betala allt själv.

Vi beslutar även om vilka regler som gäller när läkemedel byts ut på apotek. Det kallas det generiska utbytet och innebär att apoteken ska erbjuda dig ett likvärdigt läkemedel av annat märke till lägre pris. Vi beslutar också hur mycket apoteken ska få i ersättning för att hantera de receptbelagda läkemedlen och förbrukningsartiklarna.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som det offentliga satsar på läkemedel, medicinteknik, apotek och tandvård. Det gör vi exempelvis genom reglering, ersättning, utvärdering och uppföljning av dessa områden. Vi utövar även tillsyn och granskar fortlöpande aktörerna på läkemedels- och apoteksområdet.

Vårt arbete sker i samråd med bland annat myndigheter, regioner, bransch och patientrepresentanter. Vi anlitar även vetenskapliga råd och andra experter i vårt arbete.

Generaldirektör Agneta Karlsson leder verksamheten och inom myndigheten finns två särskilda beslutsorgan: Nämnden för läkemedelsförmåner och Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Det finns också ett insynsråd som har till uppgift att vara rådgivande till generaldirektören, företräda medborgarna och utöva allmänhetens insyn. Personerna som ingår i insynsrådet och i nämnderna utses av regeringen.

Vill du veta mer om TLV, klicka här.

Du kan prenumerera på våra nyhetsutskick. På sidan Prenumerera på beslut och nyheter och Prenumerera på nyhetsbrev kan du välja vilka utskicka du vill prenumerera på. Du hittar även våra beslut under Beslut och i vår databas. Databasen innehåller de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Vill du veta mer om TLV, klicka här.

När TLV fattar beslut om läkemedel eller förbrukningsartiklar bedömer vi vilken nytta läkemedlet/förbrukningsartikeln ger i relation till kostnaden.

TLV tar hänsyn till den så kallade behovs- och solidaritetsprincipen. De som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper.

TLV tar också hänsyn till människovärdesprincipen som innebär att vården ska respektera alla människors lika värde.

På liknande grunder fattar TLV beslut om reglerna för subvention av tandvård. Tandvårdsbehandlingens kvalitet och hållbarhet vägs mot kostnaden.

Vill du veta mer om TLV, klicka här.

Om ett läkemedel har stora, positiva effekter på människors hälsa får det kosta mer än en behandling som inte ger lika bra resultat. Ett läkemedel mot en livshotande sjukdom ska få mer av samhällets resurser än ett läkemedel som lindrar eller skjuter upp ett sjukdomsförlopp.

Vill du veta mer om TLV, klicka här.

TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna utifrån en så kallad värdebaserad prissättning. Besluten utgår från 15 paragrafen i Lagen om läkemedelsförmåner m.m. (2002:160) där det bland annat framgår att ett receptbelagt läkemedel kan omfattas av högkostnadsskyddet under förutsättning att kostnaderna för användning av läkemedlet framstår som rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter. TLV:s bedömningar utgår från en etisk plattform med tre grundläggande principer:

 • människovärdesprincipen - att vården ska respektera alla människors lika värde,
 • behovs- och solidaritetsprincipen – att de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper samt
 • kostnadseffektivitetsprincipen – att kostnaderna för att använda ett läkemedel ska vara rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter.

Företagen måste även skicka in en ansökan för sitt läkemedel, annars kan läkemedlet aldrig bli aktuellt för subvention. I ansökan ska företaget bevisa att läkemedlet gör nytta och att kostnaden för denna nytta är rimlig jämfört med den behandling som redan används idag. I det enklaste fallet är ett nytt läkemedel bevisat bättre (effektivare, färre biverkningar, annan enklare beredningsform till exempel en tablett istället för en injektion etcetera) än de som redan används och inte heller dyrare och då kan det beviljas subvention. Eftersom nya läkemedel ofta är dyrare än de som redan används och att nyttan i jämförelse med andra behandlingar inte alltid är lätt att bevisa är bedömningen sällan så enkel.

Vill du veta mer om TLV, klicka här.

Enligt 42 § förvaltningslagen (2017:900) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

Avseende TLV:s beslut om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar är det domstolen som gör bedömningen om en enskild berörs av beslutet på ett sådant sätt att den enskilde har rätt att överklaga det. Det innebär att du som privatperson alltid kan lämna in ett överklagande, men att det är domstolen som avgör om du har rätt att överklaga.

Privatpersoner har inte ansetts ha rätt att överklaga i mål om prisreglering och subvention av läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Det framgår av förarbeten till lagen om läkemedelsförmåner (prop. 2001/02:63 s. 40–41) och det har också prövats i domstol vid flera tillfället t.ex. i Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 21 juni 2021 i mål nr 2693-21. Det innebär att om du vill överklaga TLV:s beslut om pris och subvention av läkemedel eller förbrukningsartiklar så kommer TLV att lämna över överklagandet till förvaltningsrätten, men domstolen brukar avvisa sådana överklaganden och alltså inte ta upp det för prövning.

Du kan prenumerera på våra nyhetsutskick. På sidan Prenumerera på beslut och nyheter och Prenumerera på nyhetsbrev kan du välja vilka utskicka du vill prenumerera på. Du hittar även våra beslut under Beslut och i vår databas. Databasen innehåller de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Vill du veta mer om TLV, klicka här.

Sidinformation


Senast uppdaterad
5 januari 2024