Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apoteksmarknaden

Försäljningen via öppenvårdsapotek, exklusive dosapotek, uppgick totalt till cirka 51,5 miljarder kronor 2021. Försäljningstillväxten var knappt två procent eller cirka en (1) miljard kronor jämfört med 2020, vilket är den lägsta tillväxten sedan 2015.

I mars 2020 fick covid 19-pandemin effekter på hela samhället, men covid 19-pandemin var i högsta grad närvarande även 2021 och påverkade apoteksmarknadens utveckling. De låga tillväxttalen bedöms vara en effekt av bland annat uppskjuten vård och uteblivna säsongsbundna infektioner.

År 2022 bedöms bli ett återhämtningsår. Uppgifter om försäljning under första halvåret indikerar en högre ökningstakt för apoteksmarknaden 2022 än 2021. Samtidigt ändrades det säkerhetspolitiska läget i Europa och vi ser en ökad kostnadsutveckling på flera håll i samhället, vilket bidrar till att prognoser om framtiden blir osäkra.

Marknadens utveckling påverkades Covid-19 pandemin genom att all tillväxt skedde genom e-handelskanalen. Detta fick som konsekvens att de stora apoteksaktörerna med ett omfattande butiksnät utökade sina satsningar på e-handel och att de renodlade e-handelsaktörerna ökade sin omsättning. Tillväxten inom e-handelskanalen har dessutom fortsatt under första halvåret 2022.

Marknaden påverkades också av att två stora apoteksaktörer, båda med ett omfattande butiksnät, valde att gå samman. Under 2022 har det inte påverkat antalet apotek, men förväntan är att aktörerna kommer att se över sina apoteksnät och optimera dessa.

Det finns cirka 1 400 fysiska öppenvårdsapotek i Sverige. Branschen domineras av fyra apotekskedjor (från och med oktober 2022), som har både har butiksnät och e-handel i olika omfattning. Förutom apotekskedjorna finns 39 fristående apoteksaktörer med ett eller ett fåtal apotek. Därutöver finns de tre renodlade e-handelsaktörer utan fysiska apoteksnät och tre dosapotek.

Antal apotek med försäljning, oktober 2009 - juni 2022:

I figuren redovisas nettoeffekten av apotek som etablerats eller lagt ner verksamheten under perioden. Källa: E-hälsomyndigheten och TLV analys.Förstora bilden

I figuren redovisas nettoeffekten av apotek som etablerats eller lagt ner verksamheten under perioden. Källa: E-hälsomyndigheten och TLV analys.

Tillgängligheten till läkemedel är fortsatt god

Antalet fysiska apotek är strax över 1 400, trots att antalet apotek minskade med 22 under 2021. Merparten av de apotek som stängde fanns i områden där det fanns apotek inom 0 - 500 meter. Varken öppethållande eller antalet fysiska apotek har minskat i någon betydande omfattning under första halvåret 2022. Samtidigt har e-handeln etablerat sig stadigvarande på marknaden och utgör idag 20 procent eller cirka 10 miljarder kronor av totala apoteksmarknaden.

Leveranserna i e-handeln täcker geografiskt i princip hela landet. Stabilt antal fysiska apotek och öppethållande samt e-handel bidrar till god tillgänglighet till apoteksservice och läkemedel.

För att ytterligare säkerställa god tillgång till apoteksservice i hela landet finns det sedan 2013 ett särskilt bidrag som apotek i glesbygd kan ansöka om.

Bidrar till kostnadseffektiv läkemedelsanvändning

Den totala försäljningen via öppenvårdsapotek, både fysiska och e-handelsapotek, uppgick till cirka 51,5 miljarder kronor för helåret 2021 och ökade med knappt två procent jämfört med 2020.

Receptförskrivna humanläkemedel inom förmån uppgick till cirka 63 procent av totalt marknadsvärde 2021. Det näst största varusegmentet är handelsvaror som svarar för cirka 19 procent av totalen. Övrig försäljning utgörs främst av receptfria läkemedel.

Apoteksmarknadens utveckling 2015 till 2021:

Apoteksmarknadens utveckling 2015 till 2021: Försäljning via öppenvårdsapotek. Källa: E-hälsomyndigheten och Sveriges Apoteksförening samt TLV analys.Förstora bilden

Apoteksmarknadens utveckling 2015 till 2021: Försäljning via öppenvårdsapotek. Källa: E-hälsomyndigheten och Sveriges Apoteksförening samt TLV analys.

Periodens vara-systemet ger stora besparingar för det offentliga och för apotekskunderna. Sverige hade 2021 bland de lägsta priserna i Europa på läkemedel där det finns generisk konkurrens.

Det svenska periodens vara-systemet har bidragit till att läkemedel med konkurrens utgör två tredjedelar av försäljningsvolymen (antalet förpackningar), men endast en fjärdedel av försäljningsvärdet (AUP) 2021.

Fördelning av läkemedel inom förmånerna, periodens vara respektive ej utbytbara läkemedel 2021:

Källa: E-hälsomyndigheten och TLV analys.Förstora bilden

Källa: E-hälsomyndigheten och TLV analys.

Handelsmarginalen

Den reglerade handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens försäljningspris (AUP) och inköpspris (AIP) för varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Handelsmarginalen ökar med inköpspriset på varan. Det innebär att apoteken får en högre ersättning ju högre varans pris är, upp till taket som är 1 046 kronor per förpackning för de dyraste läkemedlen. En begränsad översyn av handelsmarginalen genomfördes 2021 vilket medförde att TLV beslutade att höja den extra ersättning som apoteken får för expediering av läkemedel i periodens vara-systemet, och höjningen infördes från och med 1 februari 2022. Effekten av höjningen har inneburit en ökning av handelsmarginalen med cirka 7–8 miljoner kronor per månad sedan införandet februari 2022

Den reglerade handelsmarginalen till öppenvårdsapoteken för förmånsberättigade läkemedel (smittskyddsläkemedel inkluderat) uppgick till knappt 4,83 miljarder kronor 2021 (det vill säga innan höjningen av handelsmarginalen). Till detta kommer handelsmarginalen för dosapoteken, som uppgick till cirka 494 miljoner kronor. Den totala apoteksersättningen för läkemedel inom förmånen uppgick alltså till drygt 5,3 miljarder kronor, en ökning med knappt en procent jämfört med 2020.

Öppenvårdsapotekens handelsmarginal för helåren 2017 – 2021 samt första halvåret 2021 – 2022, miljarder kronor:

Bilden visar ett diagram hur handelsmarginalen för öppenvårdsapotek respektive dosapotek utvecklats under perioden 2015 till och med 2021. Källa: E-hälsomyndigheten och TLV AnalysFörstora bilden

Källa: E-hälsomyndigheten och TLV Analys

Dosapotekens handelsmarginal för helåren 2017 – 2021 samt första halvåret för 2021 – 2022, miljoner kronor:

Figureren visar hur handelsmarginalen för dosapotek utvecklats under perioden 2017 till 2021, samt första halvåret 2021 och 2022.Förstora bilden

Källa: E-hälsomyndigheten och TLV Analys

Figurerna visar hur handelsmarginalen för öppenvårdsapotek respektive dosapotek utvecklats under perioden 2017 till 2021, samt första halvåret 2021 och 2022.

Genomsnittlig handelsmarginal för öppenvårdsapoteken, exklusive dosapoteken, som andel av det totala försäljningsvärdet minskar från 17,6 procent 2017 till 15,3 procent för helåret 2021 samt 15,4 procent för första halvåret 2022.

Sidinformation


Senast uppdaterad
17 november 2022