Glesbygdsbidrag

Syftet med glesbygdsbidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

Fler apotek i glesbygd kan få ekonomiskt stöd

För att fler ska kunna få ta del av bidraget har kravet på genomsnittligt öppethållande sänkts från 30 till 20 timmar per vecka för apotek som har en försäljning av receptförskrivna läkemedel som överstiger 3 miljoner kronor, respektive från 14 till 10 timmar per vecka för apotek med försäljning av receptförskrivna läkemedel som inte överstiger 3 miljoner kronor.

Vidare har gränsen för maximala försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel höjts från 10 miljoner kronor till 15 miljoner kronor per år.

De nya förutsättningarna gäller från och med verksamhetsåret 2020.

Ansökningar om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2020

TLV har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 38 av de 39 apotek som ansökt om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2020. Vartannat apotek som ansökt hade negativt resultat innan bidrag, men med bidrag är det ett av tre apotek som fortfarande har negativt resultat.

I menyn till höger finns återrapporteringen avseende bidrag för verksamhetsåret 2019.

Så fungerar glesbygdsbidraget

Regeringen har ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag för den period som ansökan avser. Apoteket ska:

  • vara placerat mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och femton miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger 4 procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Mer information om kriterierna finns att läsa i "Förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse" och "TLV:s föreskrifter (TLVFS 2013:4) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse".

Av förordningen framgår också att apoteket ska ha haft sina lokaler öppna för konsumenter i genomsnitt 20 timmar per vecka för att ha rätt till bidrag. TLV har i sina beslut beräknat det genomsnittliga öppethållandet per kalendermånad. För kalendermånader då det genomsnittliga öppethållandet understiger minimigränsen för antalet timmar per vecka beviljas inget bidrag.

Senast uppdaterad 27 maj 2021