TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Glesbygdsbidrag

Syftet med glesbygdsbidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

Fler apotek i glesbygd kan få ekonomiskt stöd

För att fler ska kunna få ta del av bidraget sänks kravet på genomsnittligt öppethållande från 30 till 20 timmar per vecka för apotek som har en försäljning av receptförskrivna läkemedel som överstiger 3 miljoner kronor, respektive från 14 till 10 timmar per vecka för apotek med försäljning av receptförskrivna läkemedel som inte överstiger 3 miljoner kronor.

Vidare höjs gränsen för maximala försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel från10 miljoner kronor till 15 miljoner kronor per år.

De nya förutsättningarna ska tillämpas retroaktivt på så sätt att apotek kan få stöd för hela 2020.

Ansökningar om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2020

Nu behandlas de 39 ansökningar som kommit in för verksamhetsåret 2020. En förteckning över vilka apotek som ansökt finns till höger. Beslut om bidrag kommer att fattas under andra kvartalet 2021 efter det att samtliga ansökningar har prövats.

I menyn till höger finns återrapporteringen avseende verksamhetsåret 2019.

Så fungerar glesbygdsbidraget

Regeringen har ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag för den period som ansökan avser. Apoteket ska:

  • vara placerat mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och femton miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger 4 procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Mer information om kriterierna finns att läsa i "Förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse" och "TLV:s föreskrifter (TLVFS 2013:4) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse".

Av förordningen framgår också att apoteket ska ha haft sina lokaler öppna för konsumenter i genomsnitt 20 timmar per vecka för att ha rätt till bidrag. TLV har i sina beslut beräknat det genomsnittliga öppethållandet per kalendermånad. För kalendermånader då det genomsnittliga öppethållandet understiger minimigränsen för antalet timmar per vecka beviljas inget bidrag.

Senast uppdaterad 18 mars 2021