TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Glesbygdsbidrag

Syftet med glesbygdsbidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

TLV föreslår att fler apotek i glesbygd ska få bidrag

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket vill ändra reglerna så att fler apotek i glesbygd ska kunna få bidrag. I korthet innebär de föreslagna ändringarna av kriterierna i förordningen att maxgränsen för försäljningsintäkter från receptförskrivna läkemedel höjs och att kraven på öppethållande sänks.

TLV föreslår att de nya reglerna träder i kraft i sommar och att de ska gälla för hela verksamhetsåret 2020.

Beslut om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2019

TLV har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 31 av de 34 apotek som ansökt om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2019. Två av tre apotek som ansökt hade negativt resultat innan bidrag, men med bidrag är det ett av tre apotek som fortfarande har negativt resultat.

Så fungerar glesbygdsbidraget

Regeringen har ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag för den period som ansökan avser. Apoteket ska:

  • vara placerat mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger 4 procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Mer information om kriterierna finns att läsa i "Förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse" och "TLV:s föreskrifter (TLVFS 2013:4) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse".

Av förordningen framgår också att apoteket ska ha haft sina lokaler öppna för konsumenter i genomsnitt 30 timmar per vecka för att ha rätt till bidrag. TLV har i sina beslut beräknat det genomsnittliga öppethållandet per kalendermånad. För kalendermånader då det genomsnittliga öppethållandet understiger minimigränsen för antalet timmar per vecka beviljas inget bidrag.

Senast uppdaterad 05 juni 2020