TLV logotyp

Du är här:

Glesbygdsbidrag

Syftet med glesbygdsbidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

Så fungerar glesbygdsbidraget

Regeringen har ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag för den period som ansökan avser. Apoteket ska:

  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger 4 procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Mer information om kriterierna finns att läsa i förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse och TLV:s föreskrifter (TLVFS 2013:4) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse, se menyn till höger.

Glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2018

TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 33 apotek för år 2018. Mer än hälften av apoteken hade negativt resultat innan glesbygdsbidrag. Med glesbygdsbidraget är det bara fem apotek som har negativt resultat.
Via länk till höger på sidan finns en sammanställning över beslut om bidrag för 2018.

I menyn till höger finns återrapporteringen avseende verksamhetsåret 2017.

Senast uppdaterad 27 december 2019