Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Saxenda ingår inte i högkostnadsskyddet

Saxenda (liraglutid), som är avsett för viktkontroll hos vuxna patienter med fetma eller övervikt, ingår inte i högkostnadsskyddet.

Övervikt och fetma innebär en ökad risk att drabbas av medicinska komplikationer och följdsjukdomar, försämrad livskvalitet och död. Exempel på följdsjukdomar är typ 2-diabetes, förhöjda blodsockervärden, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, cancer, blodfettsrubbningar och sömnapné. Riskerna för att utveckla viktrelaterade följdsjukdomar och dödlighet stiger med ökande grad av övervikt och fetma.

Företaget har ansökt om subvention för Saxenda med begränsning till patienter som har kroppsmasseindex (BMI) över 35 (fetma) och minst två viktrelaterade följdsjukdomar och som först har prövat läkemedelssubstansen orlistat eller då orlistat inte är lämpligt. För dessa patienter bedömer TLV att svårighetsgraden är medelhög. Relevant jämförelsealternativ bedöms vara inget tillägg till standardbehandling, som är råd om kost och motion.

Kliniska studier som pågått under ett till två år visar att Saxenda har en kliniskt relevant effekt på viktnedgång och blodtryck. Hos patienter med förhöjda blodsockervärden eller typ 2-diabetes har Saxenda även en gynnsam effekt på blodsockernivån. Studier har även visat att färre patienter med förhöjda blodsockervärden utvecklade typ 2-diabetes om de behandlades med Saxenda under tre år.

I företagets hälsoekonomiska analys görs flera antaganden om på vilket sätt en viktminskning vid behandling med Saxenda medför en minskad risk att utveckla viktrelaterade följdsjukdomar, och hur detta påverkar livskvalitet och överlevnad. Risken att utveckla livmoderkroppscancer är det som främst påverkar resultatet i den hälsoekonomiska analysen genom en överlevnadsvinst.

TLV bedömer att det är visat att det finns ett samband mellan högre BMI hos kvinnor i postmenopausal ålder och en ökad risk för livmoderkroppscancer. TLV bedömer dock med stöd av expertutlåtanden att det saknas evidens för att en tillfällig viktnedgång under behandling med Saxenda i ett till två år innebär en minskad risk för att utveckla livmoderkroppscancer. Mot bakgrund av detta bedömer TLV att överlevnadsvinsten är överskattad i företagets hälsoekonomiska analys.

TLV bedömer även att det råder osäkerhet kring hur lång tid det tar innan patienterna återgår till sin initiala vikt efter avslutad behandling med Saxenda. Detta antagande har stor påverkan på resultatet av den hälsoekonomiska analysen.

TLV bedömer även att det saknas möjligheter att följa upp om den föreslagna subventionsbegränsningen kommer att följas.

TLV bedömer sammantaget att osäkerheterna i den hälsoekonomiska analysen är stora och att kostnaden för användning av Saxenda inte är rimlig för den föreslagna patientgruppen.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Saxenda inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
29 september 2020