Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vitrakvi ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention

Vitrakvi (larotrektinib) ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention. Vitrakvi används vid behandling av tumörer med en förändring i den så kallade Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase-genen, (NTRK-genen). Behandlingen används när sjukdomen är lokalt avancerad, spridd eller där ett kirurgiskt borttagande sannolikt skulle försämra patientens hälsa kraftigt, och där andra tillfredsställande behandlingsalternativ saknas. Vitrakvi ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning till patienter som påbörjar sin behandling före 18 års ålder. Nu ingår Vitrakvi även för vuxna patienter med ändrad subventionsstatus till generell subvention.

Vitrakvi, som innehåller den aktiva substansen larotrektinib, är en selektiv och histologioberoende hämmare av tropomyosinreceptorkinaser (TRK). I normala fall bidrar TRK-signalering till att cellen växer och överlever. I vissa fall kan gener för TRK fusioneras, det vill säga slås ihop, med en rad andra gener. Dessa fusioner (NTRK-genfusioner) leder till ständig aktivitet hos TRK, vilket kan driva på uppkomsten och tillväxten av tumörer. NTRK-genfusioner förekommer i många typer av tumörer hos både vuxna och barn. Vitrakvi, med den aktiva substansen, larotrektinib, blockerar verkan av TRK-fusionsproteinerna och kan därmed fördröja eller stoppa cancerns tillväxt och få tumören att krympa, oavsett i vilket organ tumören uppstod ursprungligen.

TLV bedömer att Rozlytrek är det relevanta jämförelsealternativet till Vitrakvi. Rozlytrek ingår sedan maj 2020 i läkemedelsförmånerna för vuxna patienter med solida tumörer med NTRK-genfusion. TLV bedömer att Rozlytrek är ett behandlingsalternativ för aktuell patientgrupp och det används klinisk.

Trots de osäkerheter som är förknippade med indirekta jämförelser, gör TLV bedömningen att Vitrakvi i dagsläget, utifrån befintligt underlag, kan förväntas ha en effektfördel jämfört med Rozlytrek hos vuxna patienter med en NTRK-genfusionspositiv tumör.

TLV bedömer att kostnaden för Vitrakvi i förhållande till nyttan är rimlig. Mot denna bakgrund ingår Vitrakvi i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Sidinformation


Publicerad
26 april 2022